Relacja z XXIV Sesji Rady Gminy Czernice Borowe

W dniu 19 czerwca 2013rr w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicach Borowych odbyła się XXIV  Sesja Rady Gminy Czernice Borowe. Posiedzeniu przewodniczył i obrady prowadził Pan Włodzimierz Stolarczyk – Przewodniczący Rady Gminy Czernice Borowe, który przywitał zebranych oraz stwierdził prawomocność obrad, a także quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

    Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad XXIV Sesji Rady Gminy Czernice Borowe.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIII sesji Rady Gminy.
 4. 4. Interpelacje radnych – złożone na piśmie.
 5. 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2013 – 2028.
 7. 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. 8. Zakończenie obrad sesji.
 1. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
 2. 10. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 3. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe.
 4. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
 5. 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 251/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 7. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernice Borowe za 2012 rok.
 8. 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 9. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.
 10. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernice Borowe”.

    Przewodniczący Radny Gminy poinformował zebranych, o interpelacji, która wpłynęła. Następnie odczytał jej treść. Interpelacja dotyczyła Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego proponowana lokalizacja miała mieć miejsce w Chojnowie. Zapytanie dotyczyło braku odpowiedzi ze strony Pana Wójta na przedstawiony przez mieszkańców protest. Pan Wójt wyjaśnił, że przekazał odpowiedź Przewodniczącemu Rady Gminy w formie ustnej. Ze względu na chorobę pracownika odpowiedź pisemna mogła nie zostać wysłana. Wobec niepokoju mieszkańców postanowiliśmy zmienić formułę, będzie to albo mobilny punkt, albo zlokalizowany w innym miejscu, wszystko zależy od podmiotu, który wygra przetarg.

Następnie Wójt Gminy Pan Wojciech Brzeziński przedstawił zebranym sprawozdanie międzysesyjne, które zawiera następujące informacje:

INWESTYCJE.

   Trwają prace przy realizacji projektu  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe. Wykonano utwardzenie terenu przykościelnego oraz część parkingu przy Urzędzie Gminy oraz Banku  Spółdzielczym.

   Podpisano aneksy do  umów  na realizację  przedsięwzięć  z zakresu odnowy wsi Jastrzębiec i Szczepanki. Przypominam, że inwestycje podzielone zostały na etapy( roboty zewnętrzne –wykonanie do końca bieżącego roku natomiast roboty wykończeniowe stanowią etap drugi. Wnioski o płatność do końca czerwca 2014r.).

    Rozstrzygnięty został przetarg na adaptację budynku byłej szkoły podstawowej we Wsi Borkowo oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno sportowe. Najkorzystniejszą ofertę  uznano  PHU GUDOMUR sp. z o o z Pułtuska. Wartość zamówienia 556 464,30zł( kosztorysowa wartość wynosiła 835 017,20zł). Realizacja do 29  listopada 2013r.Wniosek  o płatność  zostanie złożony do 31 grudnia br.

Podpisano już umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Obecnie  trwają prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.

Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na realizację inwestycji w Szczepankach i Jastrzębcu.

     Realizowany jest projekt drogowym z Gminą Grudusk. Wykonywany jest obecnie chodnik na ul. Dolnej. Wykonano podbudowę na drodze do Kuskowa i  drodze   Chrostowo-Wyderka. Drogi te przygotowane są do asfaltowania.

Zakończono budowę kanalizacji we wsiach Czernice Borowe oraz Chojnowo.

     W dalszym ciągu trwają prace w ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w Pawłowie Kościelnym wraz z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe.  Zakończono budowę fragmentu wodociągu w obrębie Kownaty Maciejowięta oraz Pawłowo Kościelne. W chwili obecnej budowana jest sieć w Rostkowie. W przyszłym tygodniu ruszą prace na stacji uzdatniania wody. Wylane zostaną fundamenty pod zbiorniki retencyjne oraz zamontowane zostaną urządzenia wewnątrz stacji ( rozdzielnia, zestaw hydroforowy).

REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH za okres od 1 stycznia do 31 maja br.

Wpływ podatków od osób prawnych(rolnego, leśnego, od nieruchomości)- 101 041,00zł, co stanowi  42,30%  planowanego rocznego wpływu.

Wpływ podatku od osób fizycznych.  715 942,01zł, w tym 667 984,39 zł na wpłaty bieżące stanowi to  41,39% wymiaru rocznego.

Zaległości z bieżącego roku oraz lat poprzednich wynoszą 203 915zł.Zaległości z lat ubiegłych znajdują się w egzekucji administracyjnej, natomiast  na zaległości bieżące wystawiono od początku roku 50 upomnień.

Na zaległości  IV raty  2012r. wystawiono 44 tytuły wykonawcze.

Odroczenia  – wydano 18 decyzji odroczeniowych na kwotę 16 800,00zł.

Zastosowano umorzenia podatku na 13.06.2013r.-  4779,00zł – 11 podatnikom,

Wydano 16 decyzji  zwalniających grunty   nabyte w drodze kupna na utworzenie bądź powiększenie gospodarstwa rolnego.

Przyznano 1 ulgę inwestycyjną.

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

    Przygotowana została dokumentacja przetargowa i ogłoszony przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych. Termin składania ofert upływa 19 czerwca br. Przewidzieliśmy realizację  w okresie 18 miesięcy.

     Nabyto 186  działek ewidencyjnych  zajętych pod drogi wewnętrzne. Złożono wnioski do Wojewody o nabycie pozostałych  działek za wyjątkiem  położonych w Rostkowie z uwagi na brak materiałów ze Starostwa  Powiatowego.Zlecono wykonanie wypisów i Wyryków z ewidencji gruntów wg stanu na 27 maja 1990r.

   W miejscowości Czernice Borowe podpisanych zostało 108 umów na odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, tym samym wszystkie umowy zostały podpisane.

Natomiast w  miejscowości Chojnowo podpisano 49 umów na odprowadzanie ścieków. Do podpisania pozostało 6 umów, z czego dwie posesje są nie podłączone, ponieważ wykonywana jest wymiana instalacji sanitarnej wewnątrz budynków. Pozostałe osoby w najbliższym czasie zgłoszą się do Urzędu Gminy w celu podpisania umowy.

      W wyniku wniesionego przez strony odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce  uchyliło i przekazało do ponownego rozpatrzenia  decyzję  o ustaleniu środowiskowych uwarunkowaniach dla zaplanowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej  Przasnysz w miejscowościach Węgra, Olszewiec,Borkowo, Zberoż, z wniosku WINDPROJEKT.

  10 czerwca br  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie doręczył  Odpis Wyroku  ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernice Borowe  Nr 208/XXIII/09 z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stwierdzono:

1. nieważność użytego w zaskarżonej uchwale, w części tekstowej  par.10 pkt 2 ppkt7 lit.f w zdaniu wstępnym zwrotu: „Na terenie gminy”.

2. zaskarżona uchwała, w części opisanej wyżej nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

3.  zasądzono od Rady Gminy Czernice Borowe na rzecz skarżącego kwotę 557 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

  Konsekwencją stwierdzenia nieważności zwrotu” Na terenie gminy” jest to, że ustalenia zmiany  planu będące treścią uchwały odnoszą się do obszarów we wsiach: Borkowo Falenta, Chojnowo, Chrostowo Wielkie,Czernice Borowe, Jastrzębiec, Obrębiec, Olszewiec, Pawłowo Kościelne, Pawłówko, Pierzchały, Rostkowo, Szczepanki,Węgra.

Wyrok nie jest prawomocny.

W ostatnim czasie  odwiedziła nas TVP Warszawa  w związku  z interwencją  mieszkańca  dotyczącą uciążliwości  oczyszczalni ścieków  w Czernicach Borowych.

GOPS

   Od 23.06.2013r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje żywność pochodzącą z Banku Żywności w Ciechanowie.Uprawnionych do otrzymania  jest 300 osób.Obowiązuje kryterium   dochodowe zgodnie z ustawa o pomocy społecznej,tj.684 zł na osobę w rodzinie, zaś 813zł na osobę samotną.

   Rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu systemowego „Chce być aktywnym”. Aktualnie 6 osób odbywa  kurs kat. ”B” oraz 4 osoby kat.” C”. Zajęcia kursu gastronomii dla 13 osób rozpoczną się w lipcu.

   W okresie od 14-23 lipca 19 dzieci wyjedzie na kolonie  do Białego Dunajca. Pobyt dofinansował Urząd Marszałkowski. Ponadto 3 dzieci będzie uczestnikami kolonii w miejscowości Gonewo k/ Płocka.

    Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał, zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad.  Wszystkie uchwały zostały podjęte, za wyjątkiem pkt. 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmian „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czernice Borowe” została przesunięta na kolejną sesję.

W kolejnym punkcie obrad zebrani przedstawili następujące wnioski oraz zapytania:

Pan Marian Balcerzak: zapraszam na festyn rodzinny w Pawłówku, 6 lipca 2013r.

Pan Rafał Gotowiec: zapraszam na Noc Świętojańską w Węgrze, 23 czerwca 2013 o godzinie 20.00.

Pan Józef Polakiewicz: Pan Radny zapytał, co będzie z budynkiem po dawnej mleczarni? Kiedy będzie remont? Mieszkańcy zwracają się do mnie z prośbą o stworzenie placu zabaw, motywując powyższe tym, że do szkoły jest za daleko. Czy nie ma możliwości zagospodarowania kawałka placu na ten cel?

Pan Grzegorz Urbański: gratulacje dla Radnego Pan Ryszarda Trzcińskiego za zajecie 1 miejsca w plebiscycie na najzaradniejszego radnego. Myślę, że gmina powinna być dumna, że wygrała osoba z terenu naszej gminy. Pan Sołtys wręczył symboliczny upominek.  Pan Ryszard Trzciński podziękował za oddane głosy.

Pan Wójt udzielił odpowiedzi na powyższe zapytania, wyjaśniając: kwestię mleczarni poruszymy podczas prac komisji, należy zastanowić się skąd wygospodarować środki na ewentualny remont. W okresie letnim będzie nabór na tak zwane Małe projekty, jeśli wioska ma taką wolę, proszę aplikować o środki na plac zabaw. Trzeba przeanalizować gdzie ma powstać plac zabaw.

Pan Mirosław Nałęcz: przypominam o oświetleniu ulicznym w okolicy Ośrodka Zdrowia i przy ul. Okrężnej. W międzyczasie Pan Rafał Gotowiec przypominał, że w Węgrze tez nie została założona lampa.

Pan Jarosław Majewski: przypominam o zaległym fundusz sołeckim – żwir na drogę.

Pani Jadwiga Krawczyk przypominała także o żwirze z przeznaczeniem na nawiezienie drogi w Górkach.

Pan Wójt wyjaśnił, że w ramach funduszu sołeckiego zlecone będą bieżące naprawy dróg. Proponuję złożyć wniosek do Rady Gminy o znalezienie środków w budżecie na poprawienie nawierzchni asfaltowej w Nowych Czernicach.

Pan Kazimierz Stryjewski; proszę o interwencje, ponieważ na terenie Gminy pojawiają się Cyganie, którzy napadają na mieszkańców, dwa razy została zaatakowana Pani Kmieć. Zgłaszam także, że pracownicy Zakładu Energetycznego wjeżdżają na pola i zostawiają ślady, i niszczą uprawy. Przy szkole w Pawłowie Kościelnym od strony posesji Pana Koniecznego, występuje zagrożenie spowodowane piachem, jadąc pojazdem można wypaść z jezdni, gdyż koła ślizgają się na zgromadzonym piachu.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Włodzimierz Stolarczyk odczytał zapytanie Pana Ryszarda  Trzcińskiego, dotyczące braku odpowiedzi na protest mieszkańców Chojnowa. Zapytanie stanowi załącznik do protokołu. Odpowiadając zaznaczył, że jest to spowodowane chorobą pracownika odpowiedzialnego za tę kwestię.

   Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Włodzimierz Stolarczyk Przewodniczący Rady Gminy Czernice Borowe zamknął obrady XXIV Sesji Rady Gminy Czernice Borowe.

 

Monika Łukasiak

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments