PUP Przasnysz: Zapytanie o propozycję szkoleniową

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu planuje przystąpić do realizacji szkolenia grupowego dla 10 osób współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1 poddziałanie 6.1.3 – „AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH KLUCZEM DO ZATRUDNIENIA” oraz 5 osób ze środków Funduszu Pracy w następującym zakresie: „SPAWACZ MAG”

W przypadku zainteresowania realizacją przedmiotowego szkolenia prosimy o dostarczenie wstępnej propozycji szkoleniowej do dnia 23.05.2013r. pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz lub faxem: 29 756 47 31
Propozycja powinna zawierać informacje niezbędne do oceny i wyboru wykonawcy, uwzględniające:
– program szkolenia (zawierający: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji zajęć, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, części teoretycznej i praktycznej, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury, sposób sprawdzania efektów szkolenia),
– wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
– dokument poświadczający formę prawną istnienia firmy: – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do Krajowego Rejestru lub potwierdzoną kopię innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu instytucji szkoleniowej,
– zaświadczenia o numerze REGON i decyzja o nadaniu Nr NIP (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem).
– preliminarz kosztów ( w tym: badania lekarskie dla 15 uczestników, obiad i ewentualnie dojazd do miejsca szkolenia i z powrotem w przypadku organizacji szkolenia poza Przasnyszem)
– planowany harmonogram zajęć
– termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia: czerwiec 2013r.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 40 ust 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy organizowane dla osób bezrobotnych szkolenia w formie kursu powinny obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zajęć tygodniowo. W związku z tym, prosimy o uwzględnienie powyższego warunku w składanej ofercie.
Jednocześnie informujemy, że złożenie oferty nie będzie wiązało stron.
Bliższych informacji udziela: Katarzyna Łada tel. 29 756 47 46 .
Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu dokona analizy wszystkich otrzymanych w tym zakresie propozycji szkoleniowych i skontaktuje się z wybraną instytucją szkoleniową.


PUP Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments