Przasnyski Mops poszukuje pracownika socjalnego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłosiła nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

I. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

II. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie  uprawniające do wykonywania zawodu pracownik socjalny zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej;

2.  Posiadanie obywatelstwa polskiego;

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

4. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

III. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, samodzielność i zaangażowanie.

2. Znajomość pakietu MS Office.

3. Wykazywanie własnej inicjatywy.

4. Umiejętność współpracy w zespole.

5. Odporność na sytuacje stresowe.

6. Komunikatywność.

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie pracy socjalnej w środowisku;

2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej  oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiazywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji poradnictwa dotyczącego możliwości  rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;

5. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną w celu zaspokajania potrzeb środowiska w zakresie pomocy społecznej

6. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

7. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie  powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy  społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

10. Zawieranie kontraktów socjalnych;

11. Realizacja projektów socjalnych;

V. Wymagane dokumenty:

1.  list motywacyjny,

2. CV z informacjami o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4.  własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (nie byłem) karana (karany) za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego

6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych w naborze na stanowisko pracownika socjalnego, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu z siedzibą ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w celu wyłonienia kandydata na stanowisko objęte naborem. Zostałam/em poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VI. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszuw siedzibie Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz za pośrednictwem poczty, listem poleconym (decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2019 r. do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi kryteria formalne odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w terminie przekazanym telefonicznie przez pracownika MOPS.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , z siedzibą w Przasnyszu .

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@przasnysz.pl.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4)      w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji,

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Źródło MOPS Przasnysz
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Stachu
Stachu
1 rok temu

Jakie wynagrodzenie?