Przasnyscy radni uznali petycję mieszkańców ul. Wojskowej za bezzasadną

Radni Miasta Przasnysz rozpatrzyli petycje mieszkańców z dnia 22.12.2017 r., 28.12.2017 r. oraz 02.01.2018 r. dotyczące wstrzymania sprzedaży działki nr 668/278 położonej przy ul. Wojskowej, i uznali je za bezzasadne.

Oto uzasadnienie:

„Sprawa podziału działki 668/269 na dwie, różniące się przyszłym sposobem zagospodarowania, była dyskutowana i rozpatrywana na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady Miejskiej w 2016 i 2017 roku. Była też dogłębnie analizowana w ramach rozpatrywania Państwa petycji, które wpłynęły na przełomie roku 2017/2018.


Wniosek o zwołanie sesji i podjęcia głosowania na temat uchylenia uchwały o sprzedaży działki na kilka dni przed zakończeniem procedury uznaliśmy za niezasadny. Temat nie jest nowy i podejmowanie wnioskowanych działań w tym momencie nie znajduje uzasadnienia.

Pomysł wydzielenia działki 668/278 powstał w roku 2016, a decyzja podziałowa została wydana 3 lutego 2017 roku. Procedura ewidencyjnego podziału nieruchomości nie wymaga konsultacji społecznych, natomiast przywołane w petycji konsultacje społeczne dotyczące osiedla Waliszewo były obligatoryjnym elementem procedury planistycznej tj. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prowadzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedura podziału nieruchomości odbyła się za zgodą Rady Miejskiej w Przasnyszu, która 29 czerwca 2017 roku podjęła uchwałę o sprzedaży w/w nieruchomości, czyniąc odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury przetargowej Burmistrza Przasnysza.

Burmistrz wykonując uchwałę Rady Miejskiej zgodnie z przepisami podjął czynności przygotowawcze do jej zbycia. Zlecił wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego oraz wydał zarządzenie nr 80/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży. Wykaz był wywieszony na tablicy ogłoszeń, a informacja o nim umieszczona na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

W sierpniu ubiegłego roku wszczęte zostało też postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy działki 668/278. W ewidencji gruntów jest ona działką budowlaną. Zostały o tym powiadomione wszystkie zainteresowane strony, w tym Zarząd Wspólnoty Wojskowa 5. W toku prawie półrocznej procedury administracyjnej Urząd Miasta uzyskał wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, w tym Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uczestnicy na tym etapie postępowania, w tym Zarząd Wspólnoty Wojskowa 5, nie zgłosili żadnych uwag.

4 stycznia 2018 roku wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla planowanej na w/w działce inwestycji, polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Z treścią decyzji zostali zapoznani wszyscy uczestnicy postępowania, w tym nowy skład Zarządu Wspólnoty Wojskowa 5, który swoją uchwałę nr 2/IX/2017 z 15 września 2017 roku o zmianie składu przesłał do Urzędu Miasta 28 grudnia 2017 roku. Decyzja nie jest ostateczna i w toku instancyjnym stronom służy od niej odwołanie.

W związku z tym, że działania związane z przygotowaniem działki do sprzedaży trwały kilka miesięcy, były jawne, ogłaszane w Internecie i prasie, dyskutowane na Komisjach i sesji Rady Miejskiej, trudna do wytłumaczenia i akceptacji jest aktywność osób zgłaszających petycje blokująca sprzedaż działki w ostatnim momencie.

W naszej ocenie nie znajdują też uzasadnienia Państwa zarzuty dotyczące braku analiz społecznych, krzywdzących i niesprawiedliwych decyzji Rady Miejskiej dotyczących Osiedla Wojskowego.
Osiedle to, jak żadne inne w naszym mieście, zostało objęte perspektywicznymi i szeroko zaplanowanymi działaniami. Pragniemy przypomnieć, że dziesięć lat temu, po przekazaniu samorządowi miejskiemu terenu Osiedla Wojskowego Rada Miejska podjęła decyzję o przejęciu wewnętrznych dróg osiedlowych do kategorii publicznych dróg miejskich. Umożliwiło to opracowanie, a następnie realizację kosztownego projektu przebudowy infrastruktury osiedlowej. Uporządkowaliśmy problemy adresowe na Osiedlu, przebudowaliśmy drogi wewnętrzne, zbudowaliśmy parking na 37 stanowisk postojowych i zatoki parkingowe przy każdym bloku. Modernizację wewnętrznej infrastruktury drogowej poprzedzała konieczna przebudowa odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Przebudowaliśmy też infrastrukturę drogową graniczącą bezpośrednio z Osiedlem. Przy budowie ulicy Wojska Polskiego wykonaliśmy nowe ogrodzenie Osiedla oraz przebudowaliśmy linię średniego napięcia zasilającą stację transformatorową na Osiedlu.

Wszystko to, mimo braku jednomyślności Radnych, robiliśmy dla polepszenia komfortu życia obecnych i przyszłych mieszkańców tego Osiedla.
Dla porównania należy dodać, że na osiedlach mieszkaniowych w naszym mieście, w tym na wspominanych w petycjach osiedlach Witosa czy Tęczowa, budowa, utrzymanie i zarządzanie wewnętrzną infrastrukturą osiedlową należy do wspólnot mieszkaniowych.

Problemy dzieci i młodzieży w tej części miasta też są rozwiązywane nie tylko poprzez modernizację infrastruktury osiedlowej, ale również dzięki inwestycjom w infrastrukturę oświatową. Dzieci z Osiedla Wojskowego chodzą do wyremontowanej i dobrze wyposażonej szkoły, korzystają z nowo wybudowanej hali sportowej i placu zabaw. Aktualnie przygotowywany jest projekt techniczny budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP 1.

Rada nie podziela też Państwa obaw dotyczących celowości sprzedaży działki z uwagi na „niejasny efekt ekonomiczny”. Otóż sprzedaż działki budowlanej, z określonymi w decyzji warunkami zabudowy, w trybie przetargu nieograniczonego nie pozostawia wątpliwości co do osiągnięcia efektu ekonomicznego. Działka o powierzchni ok. 35 arów została sprzedana za 720 tys. zł.
Do terenów zielonych na terenie miasta wbrew wskazanej opinii, przywiązujemy dużą wagę. Ich rewitalizację realizujemy sukcesywnie zgodnie z planami zapisanymi w miejskich dokumentach strategicznych. W pierwszej kolejności uporządkowany został Park Miejski im. T. Kościuszki. Wprowadzono nowe nasadzenia, wybudowano nowe alejki, plac zabaw, siłownię, oświetlenie, monitoring.

Podobne przedsięwzięcia są planowane do realizacji w parku, o którego walory tak mocno Państwo zabiegacie. Teren zielony, pozostały po wydzieleniu działki pod budowę, ma powierzchnię 1,04 ha. Jest to więc obszar porównywalny z parkiem nad Węgierką (1,08 ha). Jego rewitalizacja została wpisana do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Przasnysz na lata 2016-2022 i przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2016 roku. W ubiegłym roku wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza tego terenu oraz konsultacje dotyczące stanu zdrowotnego drzew. Planowane są nasadzenia uzupełniające w postaci nowego drzewostanu, które uporządkują przestrzeń parkową Nowa infrastruktura parkowa i rekreacyjna (oświetlenie, alejki. ławki, kosze na śmieci) poprawi atrakcyjność i jakość życia mieszkańców nie tylko Osiedla Wojskowego, ale i mieszkańców z okolicznych domków jednorodzinnych. Wymaga to jednak logicznej kolejności działań oraz zaangażowania mieszkańców w zaplanowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.

Odnosząc się do podkreślanego w petycji braku konsultacji społecznych, należy podkreślić, iż wykorzystywane są różne narzędzia konsultacji z mieszkańcami. A od trzech lat jednym z nich jest budżet partycypacyjny. Warto więc korzystać z tej formy, gdyż energia i zaangażowanie mieszkańców przekłada się na konkretne działania. Projekty, które uzyskają największe poparcie są realizowane w następnym roku budżetowym. Wiele pomysłów dotyczących zagospodarowania zieleni miejskiej, miejskich terenów rekreacyjnych można zrealizować w ramach wypracowanych już w naszym mieście form konsultacji.”
UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments