Protokół z przeprowadzonych konsultacji „Rocznego Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi

Protokół z przeprowadzonych konsultacji „Rocznego Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 17 do 24 stycznia 2014 roku. Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Rocznego Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem uchwały zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz, BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wysłane e-maile do organizacji. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną i tradycyjną.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji jedna organizacja pozarządowa – Chorągiew Mazowiecka, ZHP Hufiec Przasnysz zgłosiła uwagi do przedstawionego projektu Rocznego Programu…..”.W przedmiotowym zakresie organizacja zgłosiła następujące propozycje:

Lp.Część dokumentu, którego dotyczy uwaga (rozdział, paragraf, ustęp, punkt)Treść proponowanej zmianyUzasadnienie zmiany 

 

Odpowiedź na zgłoszoną propozycję

1.

§7

Dodanie pkt. 5

Obszar – zakresu turystyki i krajoznawstwa: szkolenie z zakresu turystyki kwalifikowanej.

Promocja aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie przedsięwzięć mających na celu lepsze poznanie walorów turystycznych Przasnysza i okolic wymaga posiadania uprawnień instruktorskich. Szkolenia organizuje np. PTTK. Dodanie obszaru pozwoli nabyć uprawnienia instruktorskie to z kolei umożliwi organizować bezpieczne wycieczki czy rajdy. Nie ma potrzeby dodawać nowych obszarów, ponieważ organizacja może napisać wniosek, w którym jednym z elementów będzie szkolenie instruktorów i realizować go w ramach obszaru z zakresu kultury pkt.2,3,4 (§ 7 Rocznego Programu…).
2.

§7

Dodanie pkt. 6

Obszar – z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Dzień Flagi to święto utworzone kilka lat temu którego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej. W przasnyskim środowisku harcerskim powstał pomysł zorganizowania cyklu przedsięwzięć które zwrócą uwagę przasnyszan młodych i starszych, na barwy narodowe i hymn. Czy warto o tym działać dzisiaj, kiedy tylko 15% młodzieży w wieku 12-15 lat potrafi bezbłędnie wyrecytować choćby dwie zwrotki naszego hymnu! (Pracownia Badania Rynku i Opinii Publicznej GRYFEKS), pozostawiamy do Państwa decyzji.Program współpracy ma ogólnie sformułowane obszary po to by organizacja mogła realizować najróżniejsze wnioski. Działanie, które organizacja proponuje mieści się w obszarze z zakresu kultury, pkt.4 (§ 7 Rocznego Programu…).

Uwagi, które organizacja złożyła przedyskutowano w dniu 27 stycznia 2014r na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Przasnyszu. „Roczny Programu Współpracy Miasta Przasnysza z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” zostanie przedstawiony Radzie Miasta w wersji nie zmienionej w celu podjęcia stosownej uchwały.


Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments