Program „Wyprawka szkolna” w 2013 roku

Informujemy rodziców uczniów z terenu gminy Przasnysz, że 18 lipca 2013 roku wszedł w życie rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna 2013”. W roku bieżącym programem objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III oraz klasie V szkoły podstawowej.

Dofinansowanie do podręczników do klas pierwszych będzie przysługiwało uczniom z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekracza 539 zł netto. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie.

W 2013 roku programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów zakupu podręczników bez względu na dochód przypadający na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 roku będzie wynosić:

– kl. I-III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł

– kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł

Wnioski o przyznanie dofinansowanie na zakup podręczników należy pobierać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments