Program „Maluch”: wnioski do 18 marca 2013 r.

Żłobki, kluby dziecięce i opiekunowie dzienni mogą uzyskać dofinansowanie rządowe na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Gminy mają czas na składanie wniosków do 18 marca 2013 r. Dzięki środkom pozyskanym w ramach programu w latach 2011 – 2012 na Mazowszu powstało 677 nowych miejsc w żłobkach.

Samorządy mogą otrzymać dotację do 50 proc. wartości projektu, a w przypadku instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej troski do 70 proc. Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na:

  •  wyposażenie oraz prace wykończeniowe w budynkach przeznaczonych na utworzenie, organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci;
  • budowę lub zakup nowych budynków;
  • organizację nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów,
  • zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w latach 2011-2012.

Dokumenty powinny być złożone w formie elektronicznej i papierowej (osobiście lub listem poleconym) w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 44 do 18 marca 2013 r. Aplikacje przesyłane pocztą należy oznaczyć na kopercie dopiskiem „Oferta na konkurs Maluch 2013 – edycja 1”. Wydział dokona formalnej i merytorycznej oceny wniosków. Muszą one zawierać m.in. szczegółowy opis realizacji zadania, w tym harmonogram i kalkulację kosztów. Zestawienie wniosków zakwalifikowanych do Programu zostanie przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgłoszone projekty powinny zostać ukończone w latach 2013 – 2014.

Na stronie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej amieszczone najczęściej zadawane „Pytania i Odpowiedzi” dotyczące Resortowego programu „Maluch”

Program „Maluch” jest elementem polityki prorodzinnej rządu. Jego celem jest wspieranie rodziny w opiece nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie dla gmin jest przeznaczane na tworzenie nowych miejsc opieki, zapewnienie funkcjonowania istniejących placówek oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności. Inicjatywa umożliwia rodzicom i opiekunom podjęcie aktywności zawodowej. Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące inicjatywy.

Na Mazowszu od 2011 r. ze wsparcia skorzystały gminy: Mława, Troszyn, Kozienice, Sochaczew, Gozdowo oraz m.st. Warszawa. Samorządy otrzymały łącznie ponad 6,2 mln zł. Szczegółowe informacje o programie oraz niezbędne formularze można znaleźć na stronach internetowych www.mpips.gov.pl oraz www.zlobki.mpips.gov.pl.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...