Prawie 200 tysięcy złotych na stypendia szkolne w gminie Chorzele.

Burmistrz Beata Szczepankowska w dniach od 6 do 8 maja 2020 roku wydała 341 decyzji w sprawie przyznania uczniom pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego. Całkowita kwota przeznaczona na zapomogi to prawie 200 tysięcy złotych.

 

Na kwotę składają się środki własne oraz dotacja celowa. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana uczniom zamieszkałym na terenie gminy Chorzele po rozpatrzeniu wniosków składanych przez rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów.


Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona ustawie o pomocy społecznej. W roku 2020 jest to kwota 528,00 zł.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments