Prace nad nową strategią rozwoju województwa trwają

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku był głównym tematem spotkania, które odbyło się 3 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nad dokumentem pracuje Zespół do spraw Aktualizacji i Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz koordynacji prac nad przygotowaniem oraz wdrożeniem dokumentów programowych województwa mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014-2020.

Na posiedzeniu zaprezentowano projekt dokumentu uwzględniający zmiany zgłaszane podczas konsultacji społecznych i eksperckich, a także podsumowano „Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

Spotkanie otworzył marszałek Adam Struzik, natomiast projekt strategii zaprezentowali: dyrektor MBPR prof. Zbigniew Strzelecki oraz jego zastępca dr Tomasz Sławiński. Przedstawiono projekt z uwzględnionymi uwagami poszczególnych podmiotów m. in. Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej oraz departamentów urzędu marszałkowskiego.

W ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych zgłoszono 698 inwestycji oraz 226 zadań i działań, które uwzględniono w ogólnych zapisach projektu strategii. 119 wskazano jako propozycje inwestycji priorytetowych, ponadto zgłoszono 110 wniosków, które bezpośrednio uwzględniono w projekcie strategii, 264 wnioski przekazane zostały do uwzględnienia w dokumentach planistycznych lub realizacyjnych. W ramach drugiego etapu konsultacji wprowadzono zmiany w strategii zgodnie ze 156 wnioskami. Podmiotami wnoszącymi były jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa.

Podczas posiedzenia zespołu przyjęto uchwałę w sprawie projektu strategii, omówiono również dalsze kroki proceduralne związane z jej przyjęciem.


Samorząd Województwa Mazowieckiego


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments