Powiat Przasnyski podsumowuje ostatnie inwestycje.

Powiat Przasnyski jako jeden z niewielu w regionie potrafi pozyskać zarówno środki unijne, z Urzędu Marszałkowskiego, jak również od rządu. Prawie 70% wydatków majątkowych pochodzi z dotacji zewnętrznych.  Powiat nie zwalnia tempa rozwoju, o czym świadczą inwestycje zrealizowane w ubiegłym roku. Podsumujmy zatem efekty pracy Zarządu Powiatu Przasnyskiego pod koniec 2018 roku i w roku 2019.

Budowa bocznicy kolejowej w Chorzelach

29 maja 2019 roku zakończono prace związane z budową bocznicy kolejowej na terenie chorzelskiej strefy gospodarczej, które zostały zrealizowane w ramach projektu „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego ETAP III”. Wykonano infrastrukturę przeładunkową: tory kolejowe o łącznej długości  1,03 km wraz z przejazdami drogowymi oraz oznakowaniem pionowym.  Wartość inwestycji wyniosła 3 375 716,81 zł.

Unieważniono natomiast zamówienia na branżę  drogową, sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną ze względu na brak środków finansowych, jakie zamawiający mógł przeznaczyć na wymienione cele. Panel ekspertów nie przyjął proponowanego rozwiązania zmiany parametrów technicznych, natomiast  zaakceptował zmianę terminu realizacji rzeczowo-finansowej projektu, ustalając go na dzień 20 czerwca 2020 r.

W trakcie opracowania jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  – przedłożono dokument Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powiatowy Zarząd Dróg naniósł zmiany w projekcie umowy i dokumenty zostały zwrócone do wprowadzenia poprawek przez inwestora zastępczego.

Zagospodarowanie terenu przy inwestycji budowy hali sportowej z płytą sztucznego lodowiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu.

Jednym z etapów inwestycji była rozbiórka wszystkich budynków na działce oznaczonej numerem  ewidencyjnym  1998/1  wraz z zagospodarowaniem terenu na działce dojazdowej do inwestycji przy ulicy Mazowieckiej w Przasnyszu.

Wykonano prace polegające na:
– rozebraniu budynku chlewni, garaży, warsztatów szkolnych, wiaty oraz kotłowni;
– kruszeniu materiału odzyskanego z rozbiórki wraz z wywiezieniem go do utylizacji;
– wykonaniu sieci kanalizacji  deszczowej;
– wykonanie konstrukcji nawierzchni dróg wraz z parkingami oraz chodnikami;
– wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu;
– wykonanie trawnika oraz uporządkowanie terenu.

Planowana wartość inwestycji wynosiła 2 350 517,47 zł, wydano na ten cel 382 566,49 zł, a na pozostałą kwotę wpłynęły faktury do rozliczenia. Prace zakończyły się 20 listopada 2019 roku.

Remont dachu na budynku Zespołu Szkół Powiatowych i  Powiatowej Szkoły Muzycznej przy ulicy Sadowej w Przasnyszu

Zakres prac obejmował:
– rozbiórkę dotychczasowego pokrycia dachowego;
– obróbki blacharskie;
– ułożenie łat i kontrłat na dachu;
– montaż pokrycia papowego;
– ułożenie pokrycia dachowego z blachodachówki;
– zamontowanie 3 okien połaciowych;

Prace modernizacyjne zakończono 17 grudnia 2019 roku, a środki wydane na ten cel to 223 698,26 zł.

Budowa drogi powiatowej na odcinku PSG: Podstrefa Chorzele – Rembielin: część A

Budowa odcinka drogi zlokalizowanego  wzdłuż torów kolejowych w Podstrefie Gospodarczej w Chorzelach obejmowała trzy branże:

 • drogową, w której zostały wykonane:
  – nawierzchnia bitumiczna na długości 535 m;
  – zatoka postojowa;
  – ciąg pieszo-rowerowy;
  – oznakowanie poziome i pionowe;
  – odwodnienie drogi w postaci rowów przydrożnych;
 • branża sanitarna – wykonanie kanalizacji deszczowej w postaci kanału o długości 111 metrów bieżących;
 • branża elektryczna – montaż 29 sztuk słupów oświetleniowych.

Prace zakończyły się 15 kwietnia 2019 roku, a koszt inwestycji to 1 881 571,08 zł.

Przebudowa drogi powiatowej do granicy województwa w okolicach miejscowości Zaręby

Przebudowa obejmowała w swoim zakresie roboty budowlane branży drogowej na odcinku 990 metrów bieżących drogi. Istniejąca nawierzchnia została wzmocniona oraz położono na niej warstwę wiążącą i ścieralną. Powstało krawężnikowe odwodnienie drogi, wykonano renowacje rowów przydrożnych oraz uzupełniono pobocza. Wykonano 25 zjazdów indywidualnych i publicznych oraz oznakowanie poziome. Realizację inwestycji zakończono 12 lipca 2019 roku, a jej wartość to 1 497 279,66 zł.

Przebudowa mostu na kanale Omulew-Płodownica i dojazdów w ciągu drogi powiatowej Wielbark-Zaręby

Projekt przebudowy mostu między miejscowościami Zaręby i Mącice został zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa DP 3208W (Wielbark) – gr. woj. Zaręby, w tym przebudowa mostu na kanale Orzyc – Omulew”. Inwestycja polegała na podniesieniu nośności mostu do 40 ton, przebudowaniu, wzmocnieniu i pogrubieniu płyty pomostu, umieszczeniu kap chodnikowych, wykonaniu korytek ściekowych i skarpowych, umocnieniu skarp, zamontowaniu barier ochronnych, zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni betonowych i powierzchni stalowych. Ponadto przebudowano dojazdy do mostu. Prace zakończono 21 grudnia 2018 roku, a koszt inwestycji wyniósł 498 363,18 zł.

Przebudowa zatoki postojowej w Krukowie

W związku z sygnałami płynącymi ze strony mieszkańców o potrzebie zmodernizowania terenu przy cmentarzu w Krukowie, wykonano tam zatokę postojową z kostki brukowej betonowej o powierzchni około 460 metrów kwadratowych. Na inwestycję przeznaczono  80 073,66 zł, a prace budowlane zakończyły się w październiku 2018 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Plewnik – Ulatowo Adamy

Przebudowano 990 metrów bieżących drogi powiatowej znajdującej się między Plewnikiem, a miejscowością Ulatowo Adamy. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zdobyło dofinansowanie w wysokości 80 000 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi na terenie gminy Krzynowłoga Mała. Całkowity koszt inwestycji to 298 239,56 zł. Droga została oddana do użytku 2 października 2019 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo – Przemiarowo

Prace modernizacyjne obejmowały roboty budowlane branży drogowej w podziale na 3 odcinki o łącznej długości  12 km 904 m, z wyłączeniem terenów kolejowych. Wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną i odwodnienie, chodniki, perony na przystankach, zjazdy indywidualne i publiczne. Zamontowano lampy oświetleniowe oraz wprowadzono oznakowanie poziome i pionowe. Środki, które wydano na inwestycję, to 8 906 227,74 zł, a data odbioru końcowego: 3 grudnia 2018 roku.

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Przasnysz – Przemiarowo

Wymieniono kręgi betonowe przepustu dwuotworowego i ściany przepustu. Przymocowano barierę drogową   i barierę mostową, a także odnowiono poręcz po lewej stronie. Koszt naprawy wyniósł 17 257,45 zł, natomiast prace remontowe zakończyły się 2 sierpnia 2019 roku.

Przebudowa chodnika w Mosakach

W miejscowości Mosaki w gminie Krasne na prośbę mieszkańców wykonano chodnik o długości 80 metrów bieżących wraz z odwodnieniem. 22 lipca 2019 roku zakończyły się prace nad inwestycją, której koszt wyniósł 36 306,02 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Jednorożec – Kuchny – Płoniawy-Bramura

Modernizacja objęła roboty budowlane branży drogowej na odcinku 1 432,13 metra bieżącego. Wzmocniono istniejącą nawierzchnię, podbudowano i nałożono warstwę wiążącą oraz ścieralną. Wykonano chodnik, przystanki komunikacyjne, zjazdy indywidualne i publiczne. Uzupełniono pobocza oraz oznakowanie poziome. Zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oświetlenie wyniosłego przejścia dla pieszych. Powiatowy Zarząd Dróg jest w trakcie przygotowania wniosku o rozliczenie dofinansowania na kwotę  800 532,00 zł. Środki wykorzystane na realizację przebudowy wyniosły 1 841 221,66 zł, a prace modernizacyjne zakończyły się 7 października 2019 roku.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej umocnionego pobocza w Lipie

Wykonanie nawierzchni bitumicznej pobocza o długości 808 metrów bieżących w miejscowości Lipa. Środki wydane na ten cel to 177 625,25 zł, a inwestycję ukończono 23 października 2019 roku.

Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych

Na drogach powiatowych wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe o długości 3 906 metrów, m.in. na trasie Bartniki-Jednorożec i w miejscowości Lipa. Przedsięwzięcie zakończono 31 maja 2019 roku, a środki wydane na jego realizację to 67 261,32 zł.

Naprawa schodów i ścieku skarpowego mostu w Węgrze

5 czerwca 2019 roku ukończono prace związane z naprawą schodów skarpowych przy moście w miejscowości Węgra. Poprawiono poręcze oraz ściek skarpowy. Ułożono kostkę betonową na chodniku i skarpie w ramach gwarancji do umowy zawartej we wrześniu 2014 roku. Środki przeznaczone na inwestycję to 9 629,92 zł.

Remont drewnianego mostu w Grabowie

Pod ścisłym nadzorem Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu zrealizowany został projekt o nazwie „Roboty utrzymaniowe na drewnianym moście w miejscowości Grabowo”. Prace polegały na rozbiórce istniejącego mostu, montażu nowej konstrukcji oraz pokładu górnego wraz z poręczami. Dodatkowo zostało wykonane zabezpieczenie antykorozyjne stalowych belek głównych. Wykonano również chodnik na moście. Zakończenie prac miało miejsce 11 lipca 2019 roku, a koszt realizacji projektu wyniósł 22 314,35 zł.

Naprawa przepustu drogowego przy ul. Królewieckiej w Przasnyszu

Zakres prac obejmował:
– rozebranie istniejącego chodnika,
– ręczne odkopanie nasypu wokół ściany przepustu,
– wykonanie umocnienia nasypu z betonu,
– ponowne ułożenie kostki na chodniku na podbudowie betonowej wraz z zagęszczeniem.

Środki wydane na remont to 5 812,98 zł, a prace zakończyły się 18 lipca 2019 roku.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
9 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Yohny
Yohny
11 miesięcy temu

kawał roboty wykonane – brawo!

Darek
Darek
11 miesięcy temu

Brawa dla starosty Zenona Szczepankowskiego i jego ekipy. Wszak to większości chyba jego inwestycje?

Hkgaksnsr
Hkgaksnsr
11 miesięcy temu
odpowiada  Darek

Swoje inwestycje to można robić na swoim podwórku, a to są inwestycje za pieniądze z podatków i z unii europejskiej, nie ma znaczenia kto je zaczął a kto skończył.

Darek
Darek
11 miesięcy temu
odpowiada  Hkgaksnsr

Przede wszystkim kto je zaczął i potrafił pozyskać pieniądze. Dokończyć każdy potrafi.

Hkgaksnsr
Hkgaksnsr
11 miesięcy temu
odpowiada  Darek

No chyba nie każdy.

Łukasz
Łukasz
11 miesięcy temu
odpowiada  Darek

Darek popieram Twój wpis w 100%. O nowo pozyskanych inwestycjach „dobrej zmiany” mało słychać, a może wcale?

Marek
Marek
11 miesięcy temu
odpowiada  Darek

Darek, o tym Nareszcie Przasnyski już się nie zająknie. Przecież Szczepankowski to wróg największy.

Hkgaksnsr
Hkgaksnsr
11 miesięcy temu
odpowiada  Marek

„Wrogów” tworzą w swoich zawistnych umysłach takie trolle jak Ty.

Marek
Marek
11 miesięcy temu
odpowiada  Hkgaksnsr

Sam jesteś trollem. Jeśli nie widzisz, jaki stosunek ma Starosta do swojego poprzednika, to sorry. Wypociny w jego rodzinnej gazetce szczują na Szczepankowskiego przy każdej okazji.