Porządek XXXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

 

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję
XXXI sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 26 marca 2013r.
o godz. 13.30w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z  XXX sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2013,

5.3  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

5.4  szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Przasnyskiemu oraz jego jednostkom podległym,

5.5  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Przasnyskiego,

5.6  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na wydzierżawienie nieruchomości,

5.7  przystąpienia Powiatu Przasnyskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 roku,

5.8  złożenia wniosku i przystąpienia do realizacji projektu pt. „Przygoda z edukacją” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych  uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...