Porządek X sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

Porządek X sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 9 sierpnia 2019 roku  o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

Więcej w rozwinięciu wiadomości.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Zatwierdzenie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Szczytnie na obszarze powiatu szczycieńskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego, nidzickiego i olsztyńskiego za rok 2018” złożone przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Szczytnie.
 5. Zatwierdzenie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Ciechanowie na obszarach powiatów ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego, pułtuskiego, makowskiego, przasnyskiego i żuromińskiego za rok 2018” złożone przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Ciechanowie.
 6. Zatwierdzenie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Makowie Mazowieckim na obszarach powiatów: makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego za rok 2018” złożone przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Makowie Mazowieckim.
 7. Zatwierdzenie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Pułtusku na obszarach powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, płońskiego i wyszkowskiego za rok 2018” złożone przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Pułtusku.
 8. Zatwierdzenie „Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Przasnyszu na obszarach powiatów przasnyskiego, mławskiego, makowskiego, ciechanowskiego, nidzickiego, szczycieńskiego i działdowskiego za rok 2018” złożone przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Przasnyszu.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

 

 1. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne.
 2. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2019-2027.
 3. Wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2019.
 4. Zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego.
 5. Wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski.
 6. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Przasnyskim a Wojewodą Mazowieckim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 7. Wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Przasnyski jako organizatora publicznego transportu zbiorowego umowy z operatorem lub umów z operatorami na świadczenie usług pasażerskich.
 8. Zmiany uchwały Nr XXVI/174/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski.
 9. zmiany uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego
  z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski.
 10. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
 11. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski i oświadczenia.
 14. Zakończenie sesji.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments