Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i  § 39 ust. 3 Statutu Powiatu Przasnyskiego oraz wniosku Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 lutego 2013r. zwołuję  XXX sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która  odbędzie się  1 marca 2013r.   o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku dziennego.
3.  Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
4.  Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2013,

5.3    zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

5.4  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na wydzierżawienie i korzystanie z nieruchomości.

– Interpelacje i zapytania.
– Wnioski i oświadczenia.

 6. Zakończenie sesji.


 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.