Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust.1 pkt. 32, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm) oraz art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1356, ze zm.), art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.), w związku z zapisami Uchwały Nr XLV/285/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uchwały Nr XLV/286/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uchwały nr XLVI/296/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie „Rocznego Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

     Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznychMiasta Przasnysz w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

 

      Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Przasnysz oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz – www.przasnysz.um.gov.pl

 

§3.

 

     Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przasnyszu.

 

§4.

 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


Skomentuj artykuł

avatar