OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH 2013 – edycja 2”

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH 2013 – edycja 2”.

Program MALUCH realizowany jest  w 2013 r. w dwóch edycjach. Niniejsze ogłoszenie realizuje 2. edycję Programu.

W ramach konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2” będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie) polegające na:

– zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r.,

– organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

O dotacje mogą się ubiegać:

– osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;

– osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

Z dotacji nie mogą skorzystać:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego będące współwłasnością jednostek samorządu terytorialnego);

– instytucje, w których koszty funkcjonowania miejsc są pośrednio finansowane lub współfinansowane w konkursie „MALUCH 2013-edycja 1”.

Na drugą edycję Programu przeznaczono w 2013 roku kwotę 20 000 000 zł, z możliwością jej zwiększenia.

Termin składania ofert: do dnia 8 sierpnia 2013 r.

Oferty w formie pisemnej składane są do właściwego Urzędu Wojewódzkiego, a także przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na adres e-mail właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:

– na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/

– na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/

 w terminie: do dnia 12 września 2013r.

Beneficjenci zobowiązani są do utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do dnia 31 grudnia 2014 r. Uzyskane kwoty dotacji na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki pomniejszają miesięczne opłaty rodziców.

Szczegółowe zasady konkursu zawiera Regulamin konkursu „MALUCH 2013 – edycja 2”.

Pliki do pobrania


Udostępniła: Monika Łukasiakguest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments