Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄDZENIE Nr 10/2016

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 15 lutego 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) oraz art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r. poz. 1286, ze zm.), art.5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.), w związku z zapisami Uchwały Nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i Uchwały Nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok i Uchwały nr XIV/109/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyznaję dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 

1. zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

L.p

Nazwa i adres oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Miejski Klub Sportowy06-300 Przasnysz

ul. Makowska 23

„Trenuj i baw się z MKS”

33 000,00zł

2.

Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „ORLIK”06-300 Przasnysz

ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

„Trzeźwość jest fajna”

14 000,00zł

3.

Auto Moto Klub „Rzemieślnik”06-300 Przasnysz

ul. Makowska 23

„VI Rowerowy Dzień Dziecka 2016”

16 250,00zł

4.

Auto Moto Klub „Rzemieślnik”06-300 Przasnysz

ul. Makowska 23

„Stop pijanym kierowcom”

14 250,00zł

 

2. zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – nie wpłynęła żadna oferta.

§ 2.

 

Dotacje, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia zostaną wypłacone na podstawie umów zawartych pomiędzy Miastem Przasnysz, a organizacjami pozarządowymi wymienionymi w § 1 niniejszego Zarządzenia zgodnie z wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments