Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym


ZARZĄDZENIE Nr 59/2013

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 9 maja 2013 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 5 ust. 4 pkt 2 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały nr XXX/189/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

     Przyznaję dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 

1. w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L.pNazwa i adres oferentaNazwa zadania publicznegoWysokość przyznanych środków publicznych
1.Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Przasnysz

ul. M. Dąbrowskiej 1

06-300 Przasnysz

„Obóz Harcerski Hufca Przasnysz”15000,00 zł
2Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Emmanuel”

Ul. Jana Pawła II 10

06-300 Przasnysz

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej1851,00 zł.
3Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Emmanuel”

Ul. Jana Pawła II 10

06-300 Przasnysz

„Wspólne uczestnictwo osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych oraz propagowanie różnych form aktywności ruchowej mieszkańców Przasnysza”.3000,00 zł.
4Rzymsko-Katolicka Parafia Św. St. Kostki

O.O. Pasjoniści

ul. 3 Maja 34

06-300 Przasnysz

„V Parafialny Piknik Rodzinny 2013”2000,00 zł.
5Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Orlik”

ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

06-300 Przasnysz

„Wspólnie znaczy lepiej”5300,00 zł.
6Stowarzyszenie „POMOCNI”

ul. Rynek 8

06-300 Przasnysz

„Zaczarowany Rynek – Przasnysz 2013”0,0 zł.
7Auto Moto Klub „Rzemieślnik”

ul. Makowska 23

06-300 Przasnysz

„III Rowerowy Dzień Dziecka 2013”8600,00 zł.
8Auto Moto Klub „Rzemieślnik”

ul. Makowska 23

06-300 Przasnysz

„Stop pijanym kierowcom – II edycja”14100,00 zł.

 

§ 2.

         Dotacje, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia zostaną wypłacone na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Przasnysz, a organizacjami pozarządowymi wymienionymi w § 1 niniejszego Zarządzenia zgodnie z wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)

 

§ 3.

         Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 4.

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments