OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz.

1.      Stanowisko pracy:

Inspektor na stanowisku ds. realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu w wymiarze czasu pracy: 1 etat.

2.      Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    nieposzlakowana opinia,

5)    wykształcenie wyższe

6)    staż pracy co najmniej dwa lata

3.   Wymagania dodatkowe:

1)    doświadczenie w pracy w administracji,

2)    znajomość bieżącej działalności MOPS,

3)    znajomość ustaw:

a)    ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),

b)    rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214),

c)    ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.)

d)    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.23)

4)    obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),  Internet,

5)    umiejętność pracy w zespole i kultura osobista,

6)    komunikatywność, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

7)    odporność na stres,

8)    rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i skrupulatność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

9)    umiejętność pracy pod presją czasu,

10)umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.

4. Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku:

1)    Środowisko pracy: Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30 ; wtorek – godz. 9:00 – 17:00)Praca jest wykonywana na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  pomieszczeniu biurowym. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy i inny biurowy.

2)    Środki pracy:Komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia  niezbędne w pracy biurowej.

3)    Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne: Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i biegłej znajomości przepisów prawa wymaganych na tym stanowisku.. Praca ta nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich.

5.   Zadania wykonywane na stanowisku:

1)    analizowanie przyjętych wniosków w zakresie świadczenia wychowawczego.

2)    prowadzenie dokumentacji osób korzystających ze świadczeń wychowawczych.

3)    prowadzenie rejestrów i ewidencji osób ubiegających się o świadczenia wychowawcze.

4)    prowadzenie korespondencji związanej ze sprawami wynikającymi z zakresu czynności.

5)    wprowadzanie danych do Programu TOP-TEAM „Świadczenia rodzinne”          i przygotowywanie projektów decyzji.

6)    przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych i  świadczeń rodzinnych,

7)    sporządzanie sprawozdań w zakresie  świadczeń wychowawczych i  rodzinnych.

8)    prowadzenie windykacji zobowiązań  bieżących.

9)    współpraca z instytucjami: OPS, PUP, ZUS, US, komornicy, sądy i prokuratura  w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych.

10)bieżąca kontrola realizacji budżetu.

11)planowanie potrzeb w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych

12)udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach .

13)terminowa, staranna i zgodna z obowiązującymi przepisami realizacja powierzonych zadań

6. Wymagane dokumenty:

1)  życiorys (CV),

2)  list motywacyjny,

3)  kopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów (w razie potrzeby oryginały do wglądu Komisji Rekrutacyjnej),

4)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu Komisji Rekrutacyjnej),

5)  kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)  kwestionariusz osobowy (stanowiący załącznik do ogłoszenia),

7)  oświadczenie o niekaralności,

8)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)

 7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie, pokój numer 43  lub przesłać na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci” w terminie do dnia 11.03.2016 r. do godziny 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu).

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór na stanowisko będzie prowadzony przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej części naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest wyższy niż 6%.

 Dyrektor MOPS Przasnysz

 /-/  Joanna Cieślik


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments