Nowoczesne świetlice w Karwaczu i Wielodrożu. Gmina Przasnysz z milionowym dofinansowaniem!

Gmina Przasnysz znalazła się na drugim miejscu w liście rankingowej dofinansowania do renowacji bądź budowy świetlic na terenach wiejskich. Dzięki temu w Karwaczu i Wielodrożu pojawią się nowoczesne obiekty, które będą służyć lokalnym społecznościom. Środki na ten cel z wysokości miliona złotych zostaną przekazane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

To kolejny sukces w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój infrastruktury społecznej.

Gmina Przasnysz w sposób wyjątkowy została wyróżniona w konkursie „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na 109 złożonych wniosków tylko przasnyska gmina oraz gmina Garwolin otrzymały dofinansowanie w maksymalnej wysokości 1 miliona złotych.

Planowane działania dotyczą przebudowy istniejących świetlic wiejskich w Karwaczu i Wielodrożu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół każdej z nich. W ten sposób kolejne dwie wsie wzbogacą się o nowoczesne miejsce do rozwoju własnych pasji społecznych, w tym działalności lokalnych grup nieformalnych czy stowarzyszeń.

Ze złożonych 109 wniosków na kwotę ponad 46 milionów złotych na dofinansowanie będzie mogło liczyć tylko kilkanaście z nich. Limit ministerialny na dofinansowanie podobnych działań wyniósł niecałe osiem milionów złotych. Zatem nasza gmina będzie jednym z najważniejszych beneficjentów tego programu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 i poz. 1719 z 2016 r.) dostępny limit środków dla województwa mazowieckiego dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w okresie trwania programu wynosi 1 866 854 euro. Wyliczenie wysokości środków w złotych należy dokonać z wykorzystaniem kursu wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zaciągnięte zostanie zobowiązanie.

Limit środków wg kursu EBC z 27.09.2017 r. (4,2779) wynosi 7 986 214 zł. Wartość 150% limitu, w ramach którego wnioski zostaną poddane kontroli administracyjnej wynosi 11 979 322 zł.

Źródło UG Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments