„Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaków” – konkurs kulinarny Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu

I . Organizator

Organizatorem konkursu kulinarnego jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz.

II . Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Przasnysz.
2. Uczestnicy zobowiązani są do dokonania zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej lub dostarczenie osobiście na adres : Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem , Bogate 57A, 06-300 Przasnysz do dnia 25 listopada 2013r. do godz. 17:00.
3. Karta zgłoszenia musi zawierać imiona i nazwiska uczestników biorących udział w konkursie, kontaktowe numery telefonów oraz nazwę przygotowywanych potraw.
4. Organizator po otrzymaniu kart zgłoszenia potwierdzi uczestnictwo w konkursie.

III. Zasady przeprowadzenia konkursu

1. Każda z osób uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest do wykonania potrawy z ziemniaków i dostarczenia jej w dniu 30.11.2013r. w miejscu rozstrzygnięciu konkursu.
2. Każda z osób startująca w konkursie jest zobowiązana do zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt produktów użytych w daniach.
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 potrawę.
4. Przygotowane dania będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
5. Ocenie podlegać będą:
– jakość i smak potrawy(1-10pkt.),
– wygląd i sposób serwowania (1-10pkt.),

IV. Nagrody

Spośród zgłoszonych do konkurs potraw jury przyzna nagrody za, I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpi na „Wieczorze dawnych obrzędów i zwyczajów” w dniu 30 listopada 2013 r. w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem.

V. Założenia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn.
2. Uczestnik konkursu przesyłając organizatorowi kartę zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator konkursu informuje, że dane osobowe uczestników będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
3 Wszystkie pytania dotyczące spraw nie objętych Regulaminem proszę kierować do Wiceprezesa Stowarzyszenia- e-mail: danutaradom@interia.pl, tel. 297513917.

KARTA ZGŁOSZENIA


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments