Nadzór nad lasami niepaństwowymi w powiecie przasnyskim.

29 stycznia 2020 roku Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski podpisał z przedstawicielami Nadleśnictw: Przasnysz, Parciaki, Ciechanów i Wielbark aneksy kontynuacyjne do porozumień dotyczących prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Zgodnie z zapisem art. 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który może – w drodze porozumienia – powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych. W przypadku powierzenia tego zadania, nadleśniczy prowadzi powierzone przez starostę sprawy, po zapewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.

Leśniczy sprawujący nadzór nad gospodarką leśną ma prawo do:

– nieograniczonego wstępu na działki leśne;

– prowadzenia czynności administracyjnych;

– lustracji, kontroli, opiniowania;

– ustalania kierunków prowadzenia gospodarki leśnej na zasadach racjonalnego gospodarowania;
– cechowania i legalizacji pozyskanego drewna;

– pomocy prawnej właścicielom lasów i doradztwa w zakresie swoich kompetencji;

– nakazywania wykonania określonych czynności w przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązków przez właścicieli lasów;

– wydawania decyzji administracyjnych;

– kontroli wykonania decyzji.

Właściciel lasu ma prawo:

pozyskiwać drewno w posiadanym lesie zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu lub zasadami określonymi przez nadzór nad lasami;

– pozyskiwać drewno nie zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasów w przypadku wystąpienia po stronie właściciela sytuacji nadzwyczajnej i losowej;

– otrzymać dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z przebudową drzewostanów uszkodzonych przez gazy i pyły przemysłowe;

– otrzymać dotacje z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

– do bezpłatnego doradztwa w zakresie gospodarki leśnej, po zwróceniu się w tej sprawie do nadleśniczego,

– do pomocy nadleśniczego w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w posiadanym lesie, na swój wniosek w tej sprawie;

– występować w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem popartym opinią zarządu gminy, do nadleśniczego, o nieodpłatny przydział sadzonek na odnowienie lasu zgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu;

– zakazać wstępu do lasu stanowiącego jego własność, oznaczając ten las tablicą z odpowiednim napisem.

Obowiązki właścicieli lasów:


Ustawa o lasach zobowiązuje właściciela lasów do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzenia lasu, a w szczególności do:

– zachowania w lasach roślinności leśnej;

– ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu, inicjowania odnowienia naturalnego odnowienia;

– pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;

– przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty;

– racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
– pozyskiwanie drewna nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
– pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jarek
Jarek
11 miesięcy temu

To tyle w teorii, w praktyce znam takich którzy powycinali po kilka hektarów bez żadnych pozwoleń i od kilku lat leżą na tych zrębach pozostałości po wycince a leśnicy mają to głęboko gdzieś-dla nich wszcząć jakiekolwiek postępowanie to tylko kłopoty więc udają że nie widzą tego typu dewastacji

ahehe
ahehe
11 miesięcy temu
odpowiada  Jarek

Twoje wycieli, że tak płaczesz?

Jarek
Jarek
11 miesięcy temu
odpowiada  ahehe

Masz podejście …. niczym śp Szyszko niech każdy robi to co mu się podoba tylko nie zdajesz sobie sprawy że to szkodzi również Tobie -wytnijmy wszystkie lasy,parki ,pojedyńcze drzewa-my jeszcze jakoś przeżyjemy a po nas….. leśnicy mają obowiązek nakazu nasadzeń po wyrębie w ciągu 5-ciu lat.Wycinka ?owszem po to lasy sie sadzi ale w sposób normalny a nie gospodarka rabunkowa

Filip
Filip
11 miesięcy temu

Jakieś akcje sprzątania lasów będą? wpajanie dzieciakom w szkołach o porządku w lasach? w szkołach Dzień Ziemi nadal jest obchodzony z wyjazdami do lasów jak kiedyś?