Miasto Przasnysz ma Radę Działalności Pożytku Publicznego

Przasnyska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjno – opiniodawczym Burmistrza składającym się z:

  • przedstawicieli Rady Miejskiej,
  • przedstawicieli Burmistrza,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych z Przasnysza lub posiadających oddziały na terenie Przasnysza.

Kompetencje Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określa § 3 Uchwały Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie  trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zadania Rady:

1) opiniowanie strategii i programów związanych z realizacją polityk publicznych Przasnysza;

2) opiniowanie projektów dokumentów dotyczących sfery pożytku publicznego związanego z formami współpracy finansowej i pozafinansowej określonymi w rocznych i wieloletnich programach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;

3) konsultowanie rocznych i wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

4) udzielanie wskazówek nt. możliwych kierunków rozwiązywania sporów między administracja publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz wyrażanie opinii w temacie sporu;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;

6) promowanie dobrych praktyk współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy;

7) wyrażanie opinii na temat realizacji miejskiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy.

 

Kandydatów do Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w trybie otwartego naboru ogłoszonego przez Burmistrza Przasnysza mogły zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie Przasnysza lub posiadające oddziały na terenie Przasnysza, przy czy jedna organizacja mogła zgłosić jednego kandydata. W trybie naboru do Urzędu Miasta w Przasnyszu wpłynęło 6 kandydatur. W głosowaniu tajnym wszystkie osoby zostały wybrane do Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

     Skład Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego określa § 4 Uchwały Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie  trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzeniem Nr 74/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 22 czerwca 2015 r. na członków Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostały powołane następujące osoby:

 

  1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Przasnysz:

1) Ryszard Bruździak,

2) Jan Chmielewski,

3) Michał Helwak,

4) Krzysztof Janczewski,

5) Agnieszka Mioduszewska,

6) Magdalena Stefańska.

2. Przedstawiciele Rady Miejskiej w Przasnyszu:

1) Mirosław Jerzy Chmielewski,

2) Adam Wasiak.

3. Przedstawiciele Burmistrza Przasnysza:

1) Barbara Chodkowska,

2) Małgorzata Beata Sobiesiak.

 

W dniu 25 czerwca br. na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Burmistrza Przasnysza członkowie Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego spośród swojego grona wybrali dwóch Współprzewodniczących, którymi zostali Pani Barbara Chodkowska i Pan Jan Chmielewski. Sekretarzem rady została Pani Magdalena Stefańska.

 

Powołanie Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego było jednym z licznych działań projektu pt.” Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu” realizowanego w partnerstwie przez Miasto Przasnysz i Fundację Przasnyską. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kontakt z Radą:

 

Pani Barbara Chodkowska

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Przasnysz

ul. Jana Kilińskiego 2

06-300 Przasnysz

Tel. 29 756 49 27


UM Przasnysz


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments