Miasto Przasnysz dopłaci do wymiany pieca. Warto się pośpieszyć: kto pierwszy, ten lepszy.

Podczas ostatniej sesji (5 sierpnia) radni przyjęli program roboczo zwany „Przasnysz wolny od dymu”. Oznacza, to, że mieszkaniec – będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku – będzie mógł liczyć na dofinansowanie 5 tys. zł brutto do zakupu pieca lub kotła na: gaz, pelet lub zasilanego energią elektryczną. Wsparcie obejmuje także pompy ciepła. Na program wymiany pieców na ekologiczne miasto wyda w tym roku 150 tys. zł, ale dofinansowanie nie będzie przysługiwało osobom, prowadzącym działalność gospodarczą, oraz tym, którzy, korzystając ze środków Funduszu Ochrony Środowiska, wymienili źródło ciepła w latach ubiegłych.

Pomysłodawcą programu jest wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Chmielik, który wnioskował o przeznaczenie na ten cel 40 tys. złotych, które miałyby uszczuplić środki na budowę tężni solankowej w Przasnyszu. Udało się jednak osiągnąć porozumienie, pozwalające nie naruszyć pieniędzy na tężnię. Finalnie w 2019 r. na realizację programu z budżetu miasta pójdzie 150 tys. zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty w latach następnych. Mimo że program został przyjęty jednogłośnie, radni nie byli zgodni co do zaproponowanego kształtu regulaminu, który m.in. wyklucza przedsiębiorców.

Małe i średnie firmy bez pomocy

– W imieniu swoim oraz innych radnych chciałbym prosić o niewkluczanie z tego programu osób, prowadzących małą i średnią działalność gospodarczą. Wnioskowaliśmy do pana burmistrza o zwiększenie pierwotnie planowanej kwoty 40 tys. zł do 150 tys. zł. Burmistrz przychylił się do tego postulatu, dlatego nie chcemy ograniczać dostępu do programu małym przedsiębiorcom, prowadzącym działalność pod adresem miejsca zamieszkania, jak i średnim firmom – wnioskował radny Sławomir Czaplicki.

– Przasnyscy malutcy, mali i średni przedsiębiorcy, mimo że płacą w Przasnyszu podatki od lat, nie są zbytnio przez miasto doceniani – zgodził się radny Piotr Kołakowski. – Niewielkie dofinansowanie dla przedsiębiorców byłoby pewnym ukłonem w ich stronę – ocenił. Jak zaznaczył, należy jednak ograniczyć dofinansowanie wyłącznie do pieców na gaz, aby popularyzować przyłącza gazowe we wszystkich rejonach miasta.

Połowa miasta bez gazu

– Wiemy, że jeśli chodzi o projektowanie sieci gazowej na terenie miasta, były pewne zaniedbania. Nitki, które powinny iść przez całe miasto i wszystkie ulice, tamtędy nie poszły. W Przasnyszu są takie miejsca jak Świerczewo, Zawodzie, Orlika, gdzie nitek gazowych nie ma. Jeśli nie będzie określonej liczby mieszkańców, która zadeklaruje, że chce podłączenie gazowe, to gazu tam nie pociągną ze względów ekonomicznych – mówił. Zdaniem radnego Kołakowskiego miejski program powinien wspierać tylko zakup pieców gazowych i służyć poszerzaniu sieci gazowej w Przasnyszu, bo im więcej będzie chętnych do przyłączenia, tym nitki gazowe będą dłuższe.

Poszkodowanymi są prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

Radny Paweł Łada zwrócił uwagę na niedostępność dotacji na wymianę pieca dla osób, które wykorzystują część domu na prowadzenie jednoosobowej działalności. Chciałby, aby o przyznaniu dofinansowania decydował procent powierzchni budynku wykorzystywany na działalność firmy. W przyszłości widzi jednak konieczność szerokiego otwarcia drzwi dla wszystkich małych przedsiębiorców.

Przasnysz dwóch prędkości

– Wiele razy mówiłem o tym, że podzieliliśmy Przasnysz na dwie części – A i B – tłumaczył Piotr Kołakowski. – Miasto dzieli się na część, która ma możliwość korzystania z gazu i część, która jej nie ma. W naszym interesie jest, aby sieć gazowa objęła całe miasto i dała wszystkim mieszkańcom możliwość podłączenia – argumentował. Zdaniem radnego, zawężenie dofinansowania wyłącznie do pieców gazowych wpłynie na większą dostępność możliwości podłączenia się do sieci.

Cel – zmniejszenie zanieczyszczeń

Arkadiusz Chmielik zaoponował: – Wspomniał pan, że naszym celem jest upowszechnienie gazu, ja jestem zdania, że celem jest zmniejszenie zanieczyszczeń. Obstaję przy tym, aby pozostawić większy katalog dostępnych rozwiązań – postulował.

Wsparł go wiceprzewodniczący Piotr Jeronim: – Także jestem zdania, aby pozostawić możliwość dywersyfikacji pieców. Pamiętacie państwo ogrzewanie olejowe? Olej był bardzo tani, wszyscy kupowali piece olejowe. Wiemy, co potem stało się z cenami. Każdy ma prawo wybrać taki ekologiczny piec, który jego zdaniem będzie się najbardziej opłacał – zaznaczył.

Ryzyko odrzucenia programu przez RIO

Ostatecznie stanęło na tym, że regulamin programu zostanie przyjęty w zaproponowanej formie, z możliwością zmian w latach następnych. Należy jednak podkreślić, że umożliwia on ubieganie się o dotację wyłącznie osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, co rodzi wątpliwości. Wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej mówią w sposób jednoznaczny, że nie jest możliwe ograniczanie katalogu osób uprawnionych do dotacji celowej, dlatego istnieje ryzyko podważenia uchwały przez ten organ.

Szczegóły programu

Wysokość dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w Przasnyszu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5000 zł brutto na jedną nieruchomość, a z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków. W budynku, przed modernizacją starego systemu ogrzewania, muszą być na stałe zainstalowane i użytkowane kotły i piece, w których spalane jest paliwo stałe. Co ważne, dofinansowanie nie obejmuje jednak powierzchni będących w zasobie mieszkaniowym miasta Przasnysz oraz powierzchni wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Cele programu

Celem Programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych, głównie węgla w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta.

W ramach programu, miasto Przasnysz będzie dofinansowywało projekty zakładające wymianę kotłów i pieców w budynkach mieszkalnych i zamianę ich na nowoczesny, wysokosprawny system ogrzewania. Program umożliwi więc uzyskanie dofinansowania na:

* zakup kotła zasilanego gazem wraz z automatyką pozwalającą ograniczyć spalanie,

* zakup kotła na pelet wraz z wymaganą automatyką pozwalającą ograniczyć spalanie,

* zakup kotła elektrycznego wraz z wymaganą automatyką,

* zakup pompy ciepła (CO) wraz z automatyką przy likwidacji kotła/pieca węglowego.

Jesteś chętny? Pośpiesz się!

Uchwała, o ile nie zostanie zakwestionowana, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wnioski będzie można składać w urzędzie miasta w Przasnyszu, ale ze względu na ograniczony budżet decyduje zasada: kto pierwszy, ten lepszy.

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments