Mamy najnowsze sprawozdanie burmistrza z działalności pomiędzy sesjami. Co się działo?

Ograniczenia związane z epidemią wstrzymały nasz świat, zaszkodziły także działalności urzędów. Ograniczenia sprawiły również, że burmistrz Przasnysza zaprzestał publikowania sprawozdań  działalności pomiędzy sesjami, co wcześniej czynił chętnie. Zwróciliśmy się do urzędu miasta z prośbą o udostępnienie dokumentu, dzięki czemu mogliśmy się przekonać, że życie zwolniło swój  bieg, ale nie zamarło zupełnie.

 

I Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

 

Zadania z zakresu  ochrony przyrody:

 1. Do upiększenia rynku miejskiego, jak corocznie, zostały zakupione i posadzone w stojące donice kaskadowe oraz wiszące, kwiaty w ilości 862 szt. W tym roku zakupiono pelargonie kaskadowe oraz surfinie.

 

 1. Pilotażowo zakupiono i zamontowano na budynkach będących własnością Miasta Przasnysz (szkoły, przedszkola, OSiR, Urząd Miasta) 24 budki lęgowe dla jerzyków. Następnie zakupiono jeszcze 100 budek lęgowych dla jerzyków. Budki, w ramach zainicjowanej akcji „Przasnyskie jerzyki” trafią do mieszkańców miasta zainteresowanych zamontowaniem ich na ścianach swoich budynków.

Zadania z zakresu  utrzymania czystości i porządku:

 1. W okresie sprawozdawczym przyjęto 88 deklaracji i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 1. Prowadzono weryfikację i wyjaśnienia z właścicielami nieruchomości, którzy nie przestrzegają zapisów zawartych w złożonych przez siebie deklaracjach, w tym z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych – niezgodności w ilości pojemników przekazywanych do odbioru. W wyniku ww. weryfikacji łączna kwota dopłat uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 3.318,00 zł.

 

 1. Prowadzono weryfikację zwolnień z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stan na dzień 30.04.2020 r. wynosi 69 kont, dzieci zwolnionych 80. Wykonano połączenia telefoniczne do osób, u których w najbliższym czasie upływa termin ważności karty, jak również upłynął termin ważności karty, co skutkuje brakiem uprawnień do przedmiotowego zwolnienia.

 

 1. Prowadzono weryfikację i wyjaśnienia z właścicielami nieruchomości, w tym nieruchomości zamieszkałych – niezgodności w ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, weryfikację urodzeń pod względem zgłoszenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku ww. weryfikacji łączna kwota dopłat wyniosła 2.458,00 zł.

 

 1. W okresie od 1.04.2020 r. do 18.05.2020 r. zaksięgowano wpłaty na łączną kwotę: 694.849,42 zł w tym: należność główna 694.716,42 zł, odsetki 133,00 zł.

 

 1. W okresie od 1.04.2020 r. do 18.04.2020 r. przyjęto 1 wniosek o zwrot nadpłaty, wykonano ok. 100 połączeń telefonicznych do osób posiadających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wystawiono 5 postanowień o zarachowaniu wpłaty oraz 97 postanowień w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych lub bieżących  zobowiązań.

 

 1. Przyjęto protokół z wykonania umowy dotyczącej usługi odbioru, zbieraniai zagospodarowania odpadów komunalnych, według którego w kwietniu 2020 r.:

 

 1. a) odebrano bezpośrednio od mieszkańców i zagospodarowano:

– 473,360 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,

– 66,028 Mg segregowanych odpadów komunalnych,

 

 1. b) zebrano w PSZOK i zagospodarowano: 17,560 Mg segregowanych odpadów komunalnych,

 

Zadania z zakresu działalności gospodarczej i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 

 1. Przyjęto, zweryfikowano i przesłano do CEIDG 28 wniosków, w tym: 2 wnioski o wpis do ewidencji, 19 o zmianę we wpisach, 1 o zmianę z zawieszeniem, 3 o zmianę ze wznowieniem, 3 o zakończenie działalności.

 

Sprawy różne:

 

 1. Miasto Przasnysz otrzymało dofinansowanie wniosku objętego naborem w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze”. Uzyskano dofinansowanie dla zadania pn.: „Nasadzenia krzewów i roślin na rondzie na skrzyżowaniu ul. Sadowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu”, w wysokości 29.587,00 zł, całkowita wartość zadania wynosi 46.500,00 zł.

 

 1. Dnia 30.04.2020 r. podpisano umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie w kwocie 15.560,00 zł przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Zadanie będzie realizowane na terenie Przasnysza w terminie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.07.2020 r.

 

 1. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Miasto Przasnysz złożyło ofertę na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych z terenu miasta Przasnysz, z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Na podstawie ogłoszonych wyników konkursu wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 16100 zł. W chwili obecnej w Ministerstwie Rozwoju przygotowywane jest porozumienie na wykonanie zadania.

 

 1. Na podstawie ogłoszonego przez Marszałka Województwa naboru do „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” Miasto Przasnysz złożyło wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Przasnysza. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji miasto będzie dysponowało aktualną bazą danych źródeł ciepła, obejmującą wszystkie budynki mieszkalne, handlowe, usługowe i użyteczności publicznej, w których wytwarzane jest ciepło wykorzystywane do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wyniki inwentaryzacji wskażą obszary, w których działania związane ze zmianą sposobu ogrzewania powinny mieć charakter priorytetowy. W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja zadania musi zakończyć się do 31.12.2020 r.

 

 1. W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Nabór wniosków nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20) podjęte zostały działania w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego. W tym celu sporządzony został audyt energetyczny budynku, zlecone zostało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz studium wykonalności dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i zastosowanie odnawialnych źródeł w budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu, ul. Lipowa 8, 06- 300 Przasnysz”. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r.

 

II  Realizacja zadań z zakresu promocji:

 

 1. Burmistrz Przasnysza objął honorowym patronatem i wsparł finansowo imprezę sportową pod hasłem „Pogoń za Jednorożcem”, która odbędzie się 26 lipca 2020r. na stadionie w Jednorożcu.

 

 1. Z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, odbyła się msza święta w kościele Farnym w Przasnyszu. Po mszy świętej złożono kwiaty pod pomnikami pamięci i chwały ” Żołnierzy niepodległości” przy ul. Wojskowej.

 

 1. Przy przasnyskich szkołach podstawowych pojawiły się metalowe serca na plastikowe nakrętki.

 

 1. Zakupiono pinsy metalowe w ilości 50 szt. na potrzeby promocji  Miasta Przasnysz.

 

 1. Na stronie internetowej Urzędu i BIP umieszczono łącznie 88 informacji.

 

III  Realizacja zadań Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. Sporządzono:  61 aktów urodzeń, 4 akty małżeństw, 32 akty zgonu.

 

 1. Wydano 426 odpisów skróconych, zupełnych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.

 

 1. Dokonano 44 czynności materialno-technicznych Kierownika USC, w tym: 6 sprostowań błędów pisarskich w aktach, 1 transkrypcja aktu, 3 uzupełnień treści aktu,  6 wpisów orzeczeń o rozwodzie, 15 protokołów przyjęcia uznania ojcostwa, 2 protokoły o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 13 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

 1. W okresie sprawozdawczym odbył się 3 śluby cywilne.

 

 1. Wydano 74 zaświadczenia, w tym: 13 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (do ślubu konkordatowego), 61 zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL.

 

 1. Dokonano migracji 189 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych.

 

 1. Przeprowadzono 42 usunięcia niezgodności w SRP – PESEL.

IV  Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste:

 

 1. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały – 16.619.

 

 1. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy – 347.

 

 1. Dokonano 22 zameldowania na pobyt stały i czasowy.

 

 1. Dokonano 6 przemeldowań w obrębie miasta Przasnysz.

 

 1. Dokonano 21 wymeldowań z pobytu stałego i czasowego.

 

 1. Zanotowano na terenie miasta: małżeństw – 6,   urodzeń – 21,   zgonów –  16.

 

 1. Udostępniono dane osobowe na 39 wniosków od osób fizycznych i prawnych, wydano 21 poświadczeń zameldowania na terenie miasta.

 

 1. Prowadzone były w tym czasie 9 postępowań w sprawach meldunkowych.

 

 1. Wydano 92 dowody osobiste, przyjęto 64 wnioski dowodowe, wydano 11 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

 

V Sprawy różne:

 1. Burmistrz Łukasz Chrostowski pogratulował właścicielom hurtowni „Świata Warzyw i Owoców” z Przasnysza udanej zbiórki dla mieszkanki Przasnysza Niny Dęby. Firma  w każdym tygodniu przekazuje część swoich zysków potrzebującym mieszkańcom Przasnysza i okolic.

 

 1. Burmistrz Łukasz Chrostowski pogratulował dzielnej postawy dwóm mieszkańcom: Mateuszowi Ścięgaj oraz Patrykowi Roman. Przasnyszanie, którzy wieczorem 29 kwietnia br. wzięli udział, jako przypadkowi świadkowie, w akcji ratującej życie jednego z mieszkańców ul. Dębowej w Przasnyszu.

 

 1. Odbył się konkurs transparentów w 2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu. Celem konkursu było podziękowanie za zaangażowanie i wsparcie morale służb medycznych, mundurowych oraz wolontariuszy zaangażowanych w zwalczaniu skutków epidemii koronawirusa. Forma i treść transparentów była dowolna. Warunkiem było wykonane ich własnoręcznie w pododdziałach oraz zawarcie przekazu związanego z zaangażowaniem w walkę z pandemią, podziękowania za dotychczasowe wsparcie oraz motywowanie do dalszego działania. W ramach akcji wykonano kilkanaście transparentów, z których większość wymagała nakładu wielu godzin twórczej pracy, a autorzy wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Wszystkie prace zasługiwały na pochwałę, natomiast trzy znalazły szczególne uznanie w oczach komisji oceniającej i zostały wytypowane do wyeksponowania w miejscach publicznych na terenie miasta. Zwycięską drużyną okazali się żołnierze z kompanii dowodzenia, których praca została pokazana na Ratuszu w Rynku Miejskim. Kolejny transparent wykonany przez zespół z dowództwa i sztabu został wyeksponowany przed przasnyskim szpitalem. Trzeci baner autorstwa zespołu z centrum operacyjnego znalazł miejsce na osiedlu Orlika – przed SP nr 3.

 

 1. Od dnia 29 kwietnia br. Miejski Dom Kultury w Przasnyszu wraz z Urzędem Miasta był organizatorem koncertów z cyklu „Koncertowanie pod Blokiem”. Pierwszy występ odbył się na Rynku Miejskim, kolejne dwa na przasnyskich osiedlach a pozostałe w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

 


 

guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bartosz
Bartosz
7 miesięcy temu

ilość, nie jakość

eryk
eryk
7 miesięcy temu

To chyba najgorszy burmistrz w historii tego miasta. Takiej stagnacji i braku inwestycji chyba nigdy tu nie było.

Gosia
Gosia
7 miesięcy temu
odpowiada  eryk

Nie samym betonem czlowiek żyje! W tym trudnym czasie ważny jest pozytywny stosunek do drugiego czlowieka! Nasz burmistrz jest tego najlepszym przykładem!

Pawełek
Pawełek
7 miesięcy temu
odpowiada  Gosia

Cofnijmy się zatem 30lat wstecz, zapalmy sobie ziółko i żyjmy pozytywnym stosunkiem do drugiego człowieka