Lepszy dojazd do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu unijnego dofinansowania na rozbudowę drogi łączącej dwa obszary Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach. Z pewnością podniesie to atrakcyjność inwestycyjną tej części Mazowsza. Całość ma kosztować ponad 63 mln zł, z czego wsparcie z UE wyniesie blisko 30 mln zł.

Umowę w tej sprawie podpisali, 22 marca br., marszałek Adam Struzik oraz władze powiatu przasnyskiego.

Rozbudowa drogi Przasnysz–Chorzele (czyli odcinków dróg 3212W i 3234W) zakłada nie tylko poszerzenie nawierzchni jezdni, ale też stworzenie przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych doprowadzonych do terenów inwestycyjnych. Wzdłuż powstaną ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Renowację przejdą rowy drogowe. Przebudowana też zostanie  kanalizacja deszczowa. Poza tym planuje się uzupełnienie poboczy oraz wykonanie zjazdów na przyległe działki. Dodatkowo – już poza projektem – w pasie infrastrukturalnym zostanie wybudowany gazociąg.

Aby wykonać inwestycję, planowany jest zakup 61,3 ha gruntów, które umożliwią poszerzenie drogi – do 6 m dla przekroju szlakowego i do 7 m dla przekroju ulicznego. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W ramach spotkania odbyła się także konferencja „Planowanie procesów rozwojowych w powiecie przasnyskim”. Omówione zostały plany inwestycyjne powiatu związane m.in. z gazyfikacją, budową instalacji energetycznych oraz rozwojem stref gospodarczych.

Tytuł projektu: Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap 1.

Całkowita wartość projektu: 63 120 376 zł

Kwota dofinansowania: 29 894 819,60 zł

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą


Przasnyska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała na terenach trawiastego lotniska w Sierakowie. Obejmuje ona około 130 ha terenów. Podzielona jest na mniejsze działki przystosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów. Około 55 ha terenów zostało przyłączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obszar ten posiada uregulowany stan prawny – stanowi własność powiatu przasnyskiego. Korzystne jest położenie strefy w sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej.

Przasnyska Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje tereny, które sukcesywnie uzbrajane są ze środków m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W ramach Priorytetu I, Działania 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą podpisano umowy na dofinansowanie m.in. dwóch projektów infrastrukturalnych.

Pierwszy na kwotę około 9,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z RPO WM 2007-2013 to około 7,8 mln zł, realizowany jest pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę targowicy miejskiej” (w ramach projektu wybudowany zostanie budynek socjalno-administracyjny, nowe wiaty stalowe z zadaszeniem i oświetleniem, nowe ogrodzenie, nowa nawierzchnia na całym placu, a dla bezpieczeństwa jego użytkowników zamontowane zostaną systemy alarmowe i system monitoringu wizyjnego).

Drugi projekt to „Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów strefy aktywności gospodarczej w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Kolejowej” (wartość to około 3,8 mln zł, a dofinansowanie – około 3,3 mln zł). Jest to trudna i kosztowna inwestycja z uwagi na konieczność przebudowy prawie półkilometrowego odcinka kolidującej z drogą linii energetycznej średniego i niskiego napięcia oraz urządzeń telekomunikacyjnych. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 m, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie uliczne.

Samorząd Województwa Mazowieckiego

fot. J. Gejda


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.