Kursy i studia podyplomowe dla pracowników i pracodawców wieku 45+ finansowane ze środków KFS

Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn.zm.) został utworzony Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczać środki z KFS na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, na które składają się:

  1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
  2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjęciem kształcenia.

Pracodawcy mogą zostać przyznane środki z KFS na sfinansowanie ww. kosztów w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki KFS mogą być kierowane do pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i więcej.

Pracodawcy zainteresowani przyznaniem środków z KFS na 2014 rok winny zgłosić swoje zapotrzebowanie do dnia 24 lipca 2014 r. na nr telefonu 29 7564741 lub na adres e-mail: sekretariat@pupprzasnysz.pl.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments