KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt rocznego „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z jego tekstem w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, bądź propozycji zmian.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady i formy współpracy Powiatu Przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Serdecznie zapraszam do składania uwag i propozycji.

Propozycję zmian proszę składać na poniższym formularzu do dnia 15.10.2013 r. (liczy się data wpływu) na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz z dopiskiem „Konsultacje w sprawie Programu”, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: oc@powiat-przasnysz.pl

Pobierz formularz opinii w sprawie – link

Projekt Programu współpracy – link

Kierownik Referatu
Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Obronnych i Społecznych
Wojciech Idźkowski


Skomentuj artykuł

avatar