Konsultacje „Umowy Partnerstwa” na Mazowszu

Kierunki wykorzystania funduszy europejskich w nowym okresie programowania były głównym tematem konferencji pn. „Umowa Partnerstwa 2014-2020” z udziałem m.in. członka zarządu województwa mazowieckiego Wiesława Raboszuka.

„Umowa Partnerstwa” jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym, który określi, jak i w co Polska, a także regiony będą inwestować fundusze europejskie w nowej perspektywie.

Projekt dokumentu powstał na bazie „Założeń Umowy Partnerstwa” stanowiących podstawę do dalszych prac nad zapisami umowy, a także przygotowania programów operacyjnych zarówno na poziomie krajowym, jaki i regionalnym. Dokument uwzględnia opinię środowisk uczestniczących w programowaniu kolejnej perspektywy finansowej oraz unijne wytyczne określające główne cele polityki europejskiej po 2013 r.

Podczas spotkania konsultacyjnego zaprezentowano najważniejsze zapisy projektu „Umowy Partnerstwa”. Zebrane w trakcie dyskusji opinie i uwagi posłużą Samorządowi Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego do lepszego zaprogramowania interwencji w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Po przyjęciu „Umowy Partnerstwa” przez Radę Ministrów trafi ona w listopadzie br. do Komisji Europejskiej, a  ta ma przyjąć dokument do końca 2013 r. Jej uzgodnienie pozwoli na rozpoczęcie wdrażania nowej perspektywy finansowej.

Członek zarządu Wiesław Raboszuk podkreślił znaczenie, jakie ma odpowiednie zaplanowanie pomocy dla Mazowsza w przyszłej perspektywie finansowej. Województwo mazowieckie stanowi motor napędowy polskiej gospodarki, wytwarzając ponad 20% krajowego PKB. Zahamowanie rozwoju regionu poprzez niewystarczający przydział środków rozwojowych i niedostateczne uwzględnienie potrzeb i uwarunkowań województwa skutkować będzie spowolnieniem rozwoju gospodarczego całego kraju.

Szereg zagadnień dotyczących zapisów „Umowy Partnerstwa”, wymagających weryfikacji, doprecyzowania, bądź wyjaśnienia, zostanie zawartych w stanowisku Konwentu Marszałków na najbliższym posiedzeniu. Samorząd Województwa Mazowieckiego, wykorzystując wnioski z dzisiejszej konferencji, przekaże Ministerstwu Rozwoju Regionalnego szczegółowe uwagi do „Umowy Partnerstwa” w formie pisemnej.


Samorząd Województwa Mazowieckiego


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments