Konsultacje projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Burmistrz Przasnysza zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Termin konsultacji: od 16.11.2015 roku do 15.12.2015 roku do godz. 15:30.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Przasnysza
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Forma konsultacji:

 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku do godz. 15:30,
 • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: rpm@przasnysz.um.gov.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku do godz. 15:30,
 • udział w spotkaniach konsultacyjnym w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, ul. Jana Kilińskiego 2.w terminach:
  • 23 listopada 2015 r. o godzinie 15:00
  • 8 grudnia 2015 r. o godzinie 16:00

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku do godz. 15:30 na adres:

 • poczty elektronicznej: rpm@przasnysz.um.gov.pl

lub

 • Urząd Miasta Przasnysz – Biuro Obsługi Interesanta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zastępca Burmistrza Przasnysza, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 756 49 00.

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments