Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Historycznego w Przasnyszu

BURMISTRZ PRZASNYSZA

OGŁASZA KONKURS NA  KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA  MUZEUM  HISTORYCZNEGO W PRZASNYSZU

 

I. Nazwa i adres instytucji kultury: Muzeum Historyczne w Przasnyszu (w organizacji) ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz.

II. Wymagane kwalifikacje kandydata i sposób ich udokumentowania:

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe magisterskie,

b) minimum 5 letni staż pracy w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,

c) obywatelstwo polskie,

d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

e) niekaralność,

f) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

g) warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu historii, historii sztuki, etnografii, kulturoznawstwa lub zarządzania kulturą,

b) znajomość działalności podstawowej muzeum,

c) znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy  prawo zamówień publicznych,

d) doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł  pozabudżetowych, w tym ze środków UE.

3. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny (w danych teleadresowych koniecznie należy podać tel. kontaktowy),

b) życiorys (CV),

c) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw, dyplomów i świadectw pracy, dokumentujących posiadane kwalifikacje i staż pracy,

e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

j) oświadczenie, iż nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

k) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata,

l) pisemne przedstawienie koncepcji programowej, organizacyjnej i finansowej zarządzania Muzeum z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji,

m) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm) potwierdzone własnoręcznym podpisem.

III. Termin i miejsce składania ofert:

  1. Wymagane oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Historycznego w Przasnyszu (w organizacji)” do godziny 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Przasnyszu ul. Jana Kilińskiego 2  lub drogą pocztową na adres: „Urząd Miasta w Przasnyszu, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz” w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.
  2. Za termin złożenia ofert przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miasta w Przasnyszu. Oferty, które wpłyną po godzinie 15:30 dnia 20 kwietnia 2015 r. nie będą rozpatrywane.
  3. Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję powołaną przez Burmistrza Przasnysza.
  4. Przewidywany termin poinformowania kandydatów o dopuszczeniu do II etapu postępowania konkursowego – 23 kwietnia 2015 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie.

  1. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Przasnyszu www.bip.przasnysz.um.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz.
  2. Kandydat na stanowisko Dyrektora Muzeum Historycznego w Przasnyszu w organizacji może zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności w/w instytucji w siedzibie Muzeum, ul. Rynek 1, 06-300 Przasnysz.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Historycznego w Przasnyszu w organizacji jest Pan Jarosław Szmulski tel. (29) 7564904.


 Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


REGULAMIN KONKURSU


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments