Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu.

W związku z licznie pojawiającymi się problemami dotyczącymi zwierząt wolnożyjących, które znalazły się poza terenem ich naturalnego bytowania Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu przekazuje informacje regulujące kwestie odpowiedzialności i kompetencji do podejmowania adekwatnych działań w celu rozwiania wątpliwości mieszkańców oraz samorządów lokalnych.

Zwierzęta łowne w stanie wolnym jako dobro  ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.

W myśl art. 91 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2018r. poz. 1614 ze zm.) organami w zakresie ochrony przyrody są zarówno wojewoda, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Praktyka stosowana przez właściwe władze na terenie kraju oraz stanowisko Ministerstwa Środowiska wskazują, że wobec zapisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. 2018r. poz.1454 ze zm.) to właśnie gmina zapewnia porządek na swoim terenie. Nadto zgodnie z ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019r. poz. 506) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności utrzymanie porządku, należy do zadań własnych gminy. Każda gmina w ramach programów opieki posiada podpisaną umowę z lekarzem weterynarii na 24 godzinną opiekę. Nie jest to Powiatowy Lekarz Weterynarii.

W stosunku do gatunków dziko występujących objętych ochrona gatunkową pomoc zapewnia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska lub podmioty przez nią upoważnione. Zwierzęta takie chwytane na terenach zabudowanych przemieszczane są do miejsc ich naturalnego bytowania, a zwierzęta ranne i osłabione w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej do ośrodków rehabilitacji zwierząt. W Polsce istnieje  ok. 50 miejsc gdzie  zwierzęta dzikie i chronione mogą uzyskać pomoc.

W przypadku gdy dojdzie do wypadku komunikacyjnego z udziałem zwierzęcia wolnożyjącego w pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie zwierzęcia bezpośrednio z drogi, tak aby nie powodowało zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Przedmiotowa kwestia uregulowana została w art. 45 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.(tj. Dz.U. 2018r. poz. 1990 ze zm.). Jeśli uczestnicy zdarzenia nie będą w stanie zrobić tego samodzielnie to w zależności od tego na jakiej drodze publicznej doszło do zdarzenia różne podmioty będą zobowiązane do zajęcia się taka zwierzyną (odpowiednio: drogi krajowe –GDDKiA, drogi wojewódzkie- zarząd województwa, drogi powiatowe- zarząd powiatu, drogi gminne- wójt, burmistrz, prezydent miasta). Ponadto zaznaczyć należy, że zgodnie z w/w ustawą czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach leży w kompetencji Policji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmuje czynności wyłącznie w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt.

Tak więc reasumując powyższe uznać należy, iż likwidacja zagrożenia naruszenia porządku publicznego w związku z pojawieniem się zwierzęcia wolnożyjącego na terenie zurbanizowanym tj. poza środowiskiem jego naturalnego bytowania winna być podjęta przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt, burmistrz,  prezydent miasta w porozumieniu z właściwym miejscowo starostą, Polskim Związkiem Łowieckim oraz jeśli zachodzi taka potrzeba przy udziale upoważnionego przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska podmiotu, likwiduje zagrożenie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. 2019r. poz. 122 ze zm.) w zakresie humanitarnego traktowania w trakcie operacji odłowienia i transportu zwierząt.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu

lek. wet. Anna Zawadzka


guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Qwerty
Qwerty
1 rok temu

O co chodzi??

Przasnyszanin
Przasnyszanin
1 rok temu

Zabrakło najważniejszej informacji. Przez kogo chore dzikie zwierzęta mają być chwytane i przemieszczane do miejsc, gdzie mogą uzyskać pomoc? Przez mieszkańców? Bo z Łosiem mogę sobie nie poradzić.