Już od października 2018 r. wyższe świadczenia z pomocy społecznej.

Jak informuje Urząd Miasta Przasnysz od 1 października 2018 roku świadczenia z pomocy społecznej będą wyższe. Zmienią się też kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Nowe kryteria wynoszą:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (wzrost o 11%),

– dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o 3%).

Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

– maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 645 zł (wzrost o 7%),

– maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach: kwota minimalna – do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %), kwota maksymalna – do wysokości 1 376 zł (wzrost o 3%),

– kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),

– kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%). 

Źródło UM Przasnysz

Skomentuj artykuł

avatar