JAK STAROSTWO STALE ZMIENIA NASZ POWIAT.

Zmiany okiem ekspertów i w obiektywie. Mini fotorelacja oraz kolejne opinie ekspertów ukazujące zmiany i konsekwentny rozwój naszego powiatu.
Zobaczcie te zdjęcia (a to tylko niewielka ich część) oraz kolejne opinie ekspertów o fenomenie powiatu przasnyskiego i nowatorskim stylu zarządzania powiatem jako czynniku sukcesu starostwa powiatowego i mieszkańców powiatu…cześć II

Tak to się zaczęło. Zmiany okiem ekspertów i w obiektywie.

(…)” Sytuacja zastana przez władze powiatowe w 1999r. była bardzo niekorzystna. Drogi powiatowe w większości wymagały pilnych remontów, na terenie powiatu funkcjonował jeden z najgorszych pod względem jakości usług i dostępności szpitali w Polsce. W chwili utworzenia powiatu 1999r. pod jego administrację dostało się ponad 400km dróg. Stan techniczny ponad 90% z nich wymagał podjęcia natychmiastowych prac remontowych oraz odtworzeniowych. Władze powiatowe zaczęły pracę od wyznaczenia priorytetów rozwoju powiatu. W pierwszej kolejności rozwiązano problem Szpitala Powiatowego. Pod koniec pierwszej kadencji, w 2001r. do użytku został oddany nowy szpital. W 1999 r. powołany został Powiatowy Zarząd Dróg, który rozpoczął działalność od uporządkowania spraw prawnych w zakresie drogownictwa. Zamierzenia inwestycyjne wymagające większych nakładów finansowych przesunięto na terminy późniejsze. Bez uregulowania kwestii związanych z prawami własności w obrębie planowanych inwestycji drogowych powiat nie mógł sprawnie zrealizować wielu pilnych inwestycji, w tym zwłaszcza tych zgłoszonych do dofinansowania pozabudżetowego, głównie z UE. Obecnie powiat przasnyski jest jedną z niewielu jednostek samorządowych szczebla lokalnego w Polsce, gdzie sprawy własności dróg zostały uregulowane niemal w 100%. Dzięki temu możliwe było bezproblemowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie pozabudżetowe planowanych inwestycji – na początku z funduszy przedakcesyjnych (m.in. z PHARE), a później z Unii Europejskiej (ZPORR). Po zakończeniu prac przygotowawczych w zakresie regulacji kwestii prawnych sporządzono szczegółową analizę stanu dróg wraz z ich otoczeniem, w której uwzględniono aspekty przestrzenne i społeczne zapotrzebowania na konkretne inwestycje drogowe (np. w sąsiedztwie szkół lub planowanych priorytetowych inwestycji sektora przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy). Na podstawie tej analizy w 2000 r. przyjęto powiatowy program rozwoju sieci drogowej, który określał prognozowane zapotrzebowanie finansowe na inwestycje i stał się podstawą do projektowania budżetów zadaniowych w kolejnych latach. Niemal wszystkie inwestycje zrealizowano przy wykorzystaniu zróżnicowanych sposobów montażu finansowego, uwzględniających zarówno środki pozabudżetowe pochodzące z dotacji unijnych, jak i środki kredytowe i dotacje z funduszy wojewódzkich. Władze powiatu przeprowadziły też gruntowną przebudowę budynków wszystkich szkół ponadpodstawowych w powiecie. W trzech z nich wybudowano nowoczesne hale sportowe. Obecnie powiat tworzy Przasnyską Strefę Gospodarczą na terenie byłego lotniska wojskowego. Dzięki kompleksowemu uzbrojeniu technicznemu stworzone zostaną warunki do utworzenia ponad 2000 nowych miejsc pracy.”(…)

Powiat Przasnyski – lider przemian mimo niesprzyjających warunków

(…)”Pomimo niskiej bazy ekonomicznej, wyrażającej się we względnie niskich dochodach mieszkańców oraz niskiej wartości wytworzonego PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca, w ciągu ostatnich lat powiat przasnyski stał się regionalnym liderem rozwoju pod względem wartości inwestycji samorządowych szczebla powiatowego. Stało się tak w warunkach niesprzyjających zarówno w aspekcie zastanej sytuacji ekonomicznej obszaru, jak i niekorzystnego ustawodawstwa, które mocno ogranicza dochody własne powiatów, nadając im w większym mierze rolę wykonawcy ustawowo określonych obowiązków w ramach przekazywanych dotacji z budżetu centralnego.”(…)

Źródło: Remigiusz Górniak, „Kreatywność władz samorządowych w kształtowaniu polityki inwestycyjnej na przykładzie powiatu przasnyskiego”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod red. prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Brola pt.„ Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments