Informacja dla Mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała w sprawie nowej gospodarki śmieciowej

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z wprowadzeniem nowego systemu przedstawiamy poniżej podstawowe informacje:

  1. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz pojemnik i worki do prowadzenia zbiórki selektywnej. Wielkość pojemnika oraz liczba worków powinna być adekwatna do ilości wytwarzanych odpadów. Odpady zebrane selektywnie powinny być gromadzone w workach przezroczystych z oznaczeniem frakcji, sucha bądź mokra. Worki można zakupić u odbiorcy odpadów tj. firmy MZGKiM sp. z o.o. z Przasnysza. Pojemniki i worki z odpadami do odbioru powinny być wystawione w miejscu widocznym i dostępnym dla odbierającego bez konieczności wejścia na posesję. W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę wyjaśniającą zasady segregacji odpadów na terenie gminy Krzynowłoga Mała.

  2. 2. Odpady z nieruchomości odbierane będą raz w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem

  3. 3. Wpłaty należności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonać przelewem na rachunek bankowy BS Przasnysz Nr 82 892400070010111420000008 lub w kasie Urzędu Gminy. Zgodniez nowymi zasadami gospodarki śmieciowej miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Zgodnie z nowymi zasadami odbioru śmieci brak jest jakichkolwiek umów pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Gminą. Osoba składająca deklarację, sama określa wysokość opłaty i na tej podstawie zobowiązana jest regulować należność. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 sierpnia 2013 roku.

  4. 4. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzynowłoga Mała zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzynowłoga Mała, dostępnego na stronie internetowej BIP oraz w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała. Ponadto informujemy, iż wszystkie uchwały Rady Gminy Krzynowłoga Mała dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi znajdą Państwo na stronie internetowej BIP.

  5. 5. Na terenie gminy w najbliższym czasie będzie funkcjonował Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w skrócie PSZOK, prowadzony przez firmę odbierającą odpady komunalne. Do powyższego punktu będzie można przekazać bezpłatnie zebrane selektywnie odpady takie jak: przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, tworzywa sztuczne itp


Urząd Gminy Krzynowłoga Mała


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments