Informacja dla Mieszkańców Gminy Czernice Borowe w sprawie nowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system zagospodarowania odpadów, który znosi obowiązek z właścicieli nieruchomości do samodzielnego zawierania umów na odbieranie odpadów komunalnych, rolę tę przejmuje gmina, która jest odpowiedzialna za ich odbiór i utylizację. Dnia 25 czerwca rozstrzygnięty został przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Czernice Borowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BŁYSK – Bis z Makowa Mazowieckiego.

- stary_nowy_system.jpg

Uchwałą Rady Gminy Czernice Borowe została wybrana metoda opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki takiej opłaty.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

 • 8,00 zł od osoby, jeżeli na danej nieruchomości zamieszkuje do 5 osób włącznie,
 • 1,00zł – od każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • 6,00zł od osoby, jeżeli na danej nieruchomości zamieszkuje do 5 osób włącznie,
 • 0,50zł – od każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

 • pojemnik o pojemności do 120 l – 18,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 120 l do 240 l – 36,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 240 l do 500 l – 50,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 500 l do 750 l – 65,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 750 l do 1100 l – 80,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 1100 l do 2600 l – 100,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 2600 l do 4100 l – 180,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 4100 l do 5600 l – 220,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 5600 l do 7000 l – 250,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 7000 l – 300,00zł.

Stawka za pojemnik, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą:

 • pojemnik o pojemności do 120 l – 15,00zł
 • pojemnik o pojemności powyżej 120 l do 240 l – 29,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 240 l do 500 l – 40,00 zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 500 l do 750 l – 52,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 750 l do 1100 l – 64,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 1100 l do 2600 l – 80,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 2600 l do 4100 l- 144,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 4100 l do 5600 l – 176,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 5600 l do 7000 l – 164,00zł,
 • pojemnik o pojemności powyżej 7000 l – 240,00zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami zobowiązani są Państwo do wypełnienia „Deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (wzór deklaracji do pobrania).  Deklarację należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć niezwłocznie w Urzędzie Gminy Czernice Borowe, pokój nr 18. Wzór deklaracji dostępny jest także w  Urzędzie Gminy Czernice Borowe.

W przypadku niezłożenia deklaracji bądź też w uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt określi w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim wypadku deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.)

ZŁOŻENIE WYPEŁNIONEJ DEKLARACJI JEST OBOWIĄZKOWE!

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać dokonując wpłaty  u sołtysów, w Urzędzie Gminy lub przelewem na rachunek bankowy: 07  8924 0007 0000 4011 2000 0001, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

 • za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
 • za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
 • za III kwartał do 31 lipca danego roku,
 • za IV kwartał do 31 października danego roku.

Termin wniesienia pierwszej opłaty mija 31 lipca 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2013r.

 

Odpady komunalne zmieszane a także selektywne odbierane będą raz w miesiącu. Pojemniki lub worki na odpady zmieszane mieszkańcy muszą nabyć we własnym zakresie, worki do segregacji dostarczy firma odbierająca odpady. Ponadto na terenie Gminy funkcjonować będzie PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych prowadzony przez wyłonionego w drodze przetargu przedsiębiorcę. Do PSZOK będzie można bezpłatnie przekazywać odpady zebrane w sposób selektywny w tym. m.in.: przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte opony, szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier i tekturę i inne. Informacja o lokalizacji PSZOK oraz terminie i sposobie odbioru odpadów zostanie podana do wiadomości mieszkańców w najbliższym czasie.

O terminach odbioru odpadów oraz zasadach prawidłowej segregacji mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia oraz w postaci ulotek informacyjnych.


Monika Łukasiak


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments