Ile zarobią nowo wybrani radni w starostwie, miastach i gminach powiatu przasnyskiego?

16 listopada 2018 r. upływa obecna kadencja samorządowa. Pierwsze sesje nowo wybranych rad gmin i powiatów oraz sejmików województw zostaną zwołane przez komisarzy wyborczych pomiędzy 19 i 23 listopada. Wiemy ile zarobią radni w przasnyskich miastach, gminach i powiecie.

Sprawującemu swój mandat radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wysokość świadczenia radnego zależy od wielkości gminy i powiatu oraz pełnionej przez niego funkcji. Radni miejscy w Przasnyszu osiągną diety w maksymalnej wysokości 2 013,10 zł miesięcznie. Nieco mniej zarobią radni w powiecie, ponieważ tam świadczenie nie może przekroczyć 1 878,89 zł. Radny powiatowy Waldemar Trochimiuk, o ile spełni swoją przedwyborczą zapowiedź, całą kwotę diety radnego przez najbliższe 5 lat będzie przekazywał na cele charytatywne. Jeszcze mniej niż radni powiatowi zarobią nasi przedstawiciele w gminach. W gminie Chorzele, Przasnysz, Krzynowłoga Mała, Krasne, Czernice Borowe oraz Jednorożec miesięczne wynagrodzenie radnych wyniesie maksymalnie 1 342,07 zł.

Wysokość diet radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności określanej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z informacji przekazanej Serwisowi Samorządowemu PAP przez resort finansów wynika, że w przyszłym roku kwota bazowa zostanie na obecnym poziomie – 1 789,42 zł.

W gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, do których zalicza się miasto Przasnysz, będzie to najwyżej 75 proc. tej kwoty (2 013,10 zł). Natomiast w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców (ten przypadek dotyczy pozostałych gmin naszego powiatu)– radni będą mogli otrzymywać świadczenie, które nie przekroczy 50 proc. maksymalnej wysokości diety (1 342,07 zł). Reguluje to rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Również w przypadku powiatów, w analogicznym rozporządzeniu, przewidziano widełki. W powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców, a do takich zalicza się powiat przasnyski, próg kwoty bazowej ustanowiono na poziomie 70 proc., co oznacza, że świadczenie nie może tam przekroczyć 1 878,89 zł.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych, rady gmin, powiatów i sejmiki województw ustalając wysokości diet radnych, powinny wziąć pod uwagę pełnione przez nich funkcje. Te same przepisy stanowią, że oprócz diety radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

Natomiast na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3 000 zł.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w gminach do 20 tys. mieszkańców w skład rady wchodzi 15 radnych, w gminach do 50 tys. – 21, a w gminach do 100 tys. – 23. W gminach do 200 tys. mieszkańców zasiada 25 radnych, a następnie po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45. Na podstawie oddzielnej ustawy Rada m. st. Warszawy liczy 60 radnych.

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 tys. mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.

W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 mln mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców.

 oprac. Małgorzata Jabłońska


 

Źródło Kurier PAP
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments