Gmina Przasnysz: Ogłoszenie o konsultacjach programu rewitalizacji

Wójt Gminy Przasnysz ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017–2023”.

Konsultacje mają na celu poinformowanie mieszkańców o planowanych działaniach w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017–2023 oraz zebranie od uczestników propozycji i uwag dotyczących przedmiotowego projektu.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są:

 • organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) mające swoją siedzibę na terenie Gminy Przasnysz i prowadzące działalność na terenie Gminy Przasnysz;
 • mieszkańcy Gminy Przasnysz;
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i  podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 13 stycznia 2017 r. do dnia 30 stycznia 2017 r. w formie:

 • zbierania uwag i opinii w formie papierowej i elektronicznej;
 • spotkania dotyczącego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017 – 2023”, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro), ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz;
 • debaty dotyczącej „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017–2023”, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej (I piętro), ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz;
 • ankiet składanych w formie papierowej i elektronicznej;

Uwagi i opinie oraz ankiety składać można w formie papierowej (osobiście lub listownie)     w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz lub elektronicznie na adres: ugprzasnysz@pro.onet.pl – z dopiskiem „Lokalny Program Rewitalizacji” (decyduje data wpływu do urzędu).

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017–2023” oraz ankieta konsultacyjna dostępne będą od dnia 12 stycznia 2017 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przasnyszu: www.bip.przasnysz.pl
 • na stronie internetowej Gminy Przasnysz: www.przasnysz.pl
 • w Urzędzie Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz (pokój nr 3 oraz sekretariat) w godzinach pracy urzędu.

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017– 2023″, będącego przedmiotem konsultacji, jest Andrzej Szczepański, Urząd Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06 – 300 Przasnysz, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu, tel. 29 752 27 09 wew. 36.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówione zostaną zgłoszone uwagi i opinie.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments