Gmina Przasnysz: Nabór na członków Zespołu ds. Rewitalizacji

W związku z uchwałą Rady Gminy Przasnysz w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Przasnysz na lata 2017 – 2023 (dalej LPR) Wójt Gminy Przasnysz ogłasza nabór członków społecznych, którzy będą zasiadać w Zespole ds. Rewitalizacji.

Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjny Wójta w zakresie rewitalizacji, zostanie powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy. Partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020, prace nad przygotowaniem LPR-u, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Osoba chcąca uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji stanowiącego załącznik do niniejszego pisma. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem www.bip.przasnysz.pl oraz www.przasnysz.pl

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Przasnysz (w sekretariacie) w terminie do 15.03.2017 r.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments