Gmina Przasnysz: Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska zaprasza organizacje pozarządowe z terenu gminy do wzięcia udziału w konsultacjach programu współpracy na rok 2014. Szczegóły można znaleźć w poniższym komunikacie.

Na podstawie Uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Konsultacje rozpoczynają się 3 października 2013 r. i potrwają do 16 października 2013 r. Ich formą jest zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Gminy Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przasnysz. Odpowiedzialny za ich przebieg jest podinspektor ds. inwestycji, funduszy unijnych i gospodarki odpadami.

Organizacje samorządowe mogą w tym terminie składać ewentualne uwagi i propozycje do projektu Programu na formularzu opinii.

Opinie (na formularzu opinii) prosimy przedkładać w następujący sposób:

– korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy Przasnysz

ul. Św. Stanisława Kostki 5

06 – 300 Przasnysz

– osobiście w sekretariacie urzędu na adres wskazany wyżej
na adres poczty elektronicznej: ugprzasnysz@pro.onet.pl


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments