Gmina Jednorożec: XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

Są maturzystami 2015 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2015 roku będą dyskwalifikowani;

Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;

Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2015r. kwoty 1225zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1400zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;

Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2015/2016 rekomenduje 7 maturzystów do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5000,00zł. Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

Kserokopia świadectwa dojrzałości;
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2015r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”).

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 07 sierpnia 2015r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata, Algorytm oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu w aktualnościach oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro, pok. nr 31 i 32 i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

Kontakt: tel. 517-479-418, 887-337-614;

e-mail: kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl;

www.kurpsierazem.eu, www.przedszkolabezgranic.eu.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments