Dofinansowanie dla prywatnych żłobków i klubów dziecięcych

Żłobki, kluby dziecięce i opiekunowie dzienni mogą uzyskać dofinansowanie rządowe na opiekę nad dziećmi do 3 roku życia. Do 8 sierpnia mają czas na składania wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach II edycji rządowego programu „Maluch 2013” wsparcie dotyczy tylko podmiotów niepublicznych (a nie, jak dotychczas, gmin).

W II edycji programu o dofinansowanie mogą wnioskować*:

  • podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) – na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki, utworzonych w 2013 r.
  • podmioty zatrudniające dziennego opiekuna (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) na organizację nowych miejsc opieki w 2013 r. oraz zapewnienie ich funkcjonowania.

Dofinansowanie może obejmować do 80% wartości projektu.

Dokumenty powinny być złożone w formie elektronicznej i papierowej (osobiście lub listem poleconym) w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 44 do 8 sierpnia 2013 r. Aplikacje przesyłane pocztą należy oznaczyć na kopercie dopiskiem „Oferta na konkurs Maluch 2013 – edycja 2”. Wydział dokona formalnej i merytorycznej oceny wniosków. Muszą one zawierać m.in. szczegółowy opis realizacji zadania, w tym harmonogram i kalkulację kosztów. Zestawienie wniosków zakwalifikowanych do Programu zostanie przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zgłoszone projekty powinny zostać ukończone w 2013 r.

Na Mazowszu w ramach I edycji programu „Maluch 2013”, na 615 nowych miejsc i dofinansowanie 572 już istniejących, przeznaczono 9,7 mln zł. W latach 2011 – 2012 gminy otrzymały łącznie 6, 2 mln zł dotacji, powstało 677 nowych miejsc w żłobkach.

Program „Maluch” jest elementem polityki prorodzinnej rządu. Jego celem jest wspieranie rodziny w opiece nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie jest przeznaczane na tworzenie nowych miejsc opieki, zapewnienie funkcjonowania istniejących placówek oraz dostosowanie ich do potrzeb lokalnej społeczności. Inicjatywa umożliwia rodzicom i opiekunom podjęcie aktywności zawodowej. Więcej informacji na stronie www.zlobki.mpips.gov.pl


[*] 13 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Zmiany dotyczą m.in. zakresu podmiotów uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa na rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: mogą je otrzymywać nie tylko gminy, ale także m.in. podmioty niepubliczne i osoby fizyczne.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments