Do 100 tys. zł na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

Samorządy, organizacje pozarządowe oraz niepubliczne podmioty pomocy społecznej mogą uzyskać rządową dotację na wsparcie działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferty konkursowe należy składać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie do 27 lutego 2014 roku. Budżet programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” wynosi 3 mln złotych.

Głównym celem inicjatywy jest umożliwienie osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczeniem społecznym. Projekty powinny prowadzić przede wszystkim do poprawy integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. Istotnym elementem będzie inspirowanie i organizowanie partnerstw pomiędzy instytucjami oraz podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej. Pod uwagę brane będzie także promowanie dobrych praktyk i modeli funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku.

Oferty konkursowe spełniające wszystkie wymogi formalne należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa), który dokona formalnej i merytorycznej oceny projektów. Aplikacje trzeba oznaczyć dopiskiem na kopercie „Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nastąpi do 30 maja 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments