Dialog społeczny: rynek pracy na Mazowszu

Sytuacja na mazowieckim rynku pracy oraz zatrudnienie cudzoziemców w regionie to główne tematy posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. Obradom przewodniczył Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

 • Posiedzenie WKDS na temat mazowieckiego rynku pracy.
  Posiedzenie WKDS na temat mazowieckiego rynku pracy.
 • Obradom przewodniczył Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
  Obradom przewodniczył Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
 • Przedstawiciele związków zawodowych podczas obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.
  Przedstawiciele związków zawodowych podczas obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.
 • Uczestnicy posiedzenia plenarnego WKDS.
  Uczestnicy posiedzenia plenarnego WKDS.

W województwie mazowieckim przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2012 r. wynosiło ok. 1,3 mln osób, tj. o ok. 0,7% mniej niż rok wcześniej. O ponad 24 tys. wzrosła liczba przedsiębiorstw w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – pod koniec ubiegłego roku było ich ok. 700 tys.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w mazowieckich urzędach pracy na koniec 2012 r. wyniosła 271927, z czego najwięcej w Warszawie – 49227 osób, Radomiu – 21112 oraz w powiatach: radomskim – 17071 i wołomińskim – 11586. Najmniej osób nie mających zatrudnienia – 1950 – odnotowano w powiecie łosickim. Zarejestrowani bezrobotni stanowili 10,8% ludności aktywnej zawodowo na Mazowszu. Największa stopa bezrobocia występuje w na południu województwa. W powiecie szydłowieckim wynosi 37,6%, radomskim 30,7% zaś w przysuskim 27,5%. Prawie 29% bezrobotnych w regionie stanowią osoby między 25 a 34 rokiem życia.

W 2012 roku Wydział Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przyjął 24284 wnioski o pozwolenie na prace dla cudzoziemców – o 445 więcej niż w roku poprzednim. Wojewoda wydał 22554 zezwolenia. Zdecydowana większość dotyczyła obywateli Ukrainy (ponad 12,8 tys.). Najwięcej wydanych decyzji – ponad 14 tys. to zezwolenia na pracę na okres od 3 miesięcy do roku. Urząd wojewódzki wydał także 656 odmów wydania zezwolenia na pracę, zaś w ponad 4,4 tys. przypadków zezwolenia uchylono.

Nielegalne zatrudnienie dotyczy osób, które świadczą pracę bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków. Niezgłoszenie osoby zatrudnionej, lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego również jest sprzeczne z obowiązującym prawem, podobnie jak podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy. W roku 2012 inspektorzy pracy rozpatrzyli na Mazowszu 7594 skarg dotyczących nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie: braku potwierdzenia umowy o pracę (1258 skarg), niezgodności umowy z charakterem pracy (215) oraz nieprawidłowo sporządzonej umowy (44). Zrealizowano także 1339 kontroli z zakresu legalności zatrudnienia. W 76,8% przypadków inspektorzy pracy stwierdzili naruszenia przepisów prawa.

W posiedzeniu plenarnym WKDS udział wzięli przedstawiciele: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie.

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Warszawie jest instytucją działającą przy wojewodzie mazowieckim. Zajmuje się rozwiązywaniem konfliktów i problemów społecznych w województwie, godząc cele pracobiorców, pracodawców z interesem publicznym. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz samorządu. Pełna informacja o działalności WKDS w Warszawie znajduje się na stronie www.mazowieckie.wkds.pl.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.