Czernice Borowe: Konsultacje w sprawie projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r. proszę o zgłaszanie w  terminie do 30 września 2013 r. do Urzędu Gminy pokój Nr 11 propozycji współpracy, wzajemnego informowania się o kierunkach działań wynikających z działalności statutowej organizacji i wniosków, opinii.

Zakłada się, że organizacjom pożytku publicznego i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, nie działających w celu osiągnięcia zysku  będą mogły być zlecone zadania publiczne realizowane przez gminy w następujących obszarach:

1)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2)  działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

3)  podtrzymywanie i  upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4)   działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

5)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6)    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

7)    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

8)    przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedstawione przez organizacje wnioski, opinie i propozycje będą stanowiły podstawę do opracowania Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.


Wojciech Brzeziński

Wójt Gminy Czernice Borowe


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments