Czernice Borowe: INFORMACJA dot. korzystania z urządzeń kanalizacyjnych

DO MIESZKAŃCÓW CZERNIC BOROWYCH

Szanowni Państwo!!!

W związku z licznie powtarzającymi się przypadkami awarii oczyszczalni zbiorczej spowodowanymi zablokowaniem przepływu ścieków materiałami, które nie ulegają rozkładowi, proszę Szanownych Państwa o należyte korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych w sposób następujący:

– do odpływów nie wolno wprowadzać:

* odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

* odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

* substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się  w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

* substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

 * odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek.

            Na sitach zbiorczej oczyszczalni ścieków stwierdzono obecność żab, popiołu, resztek opału, opakowań foliowych, materiałów tekstylnych, klocków drewnianych, odpadów kuchennych oraz żywności.

             Postępowanie takie prowadzi do zakłóceń pracy, skutkiem których jest wydzielanie się przykrych zapachów w szczególności w okolicach studzienek i oczyszczalni.

Częste usuwanie awarii podnosi koszty utrzymania urządzeń i doprowadzi do zwiększenia opłaty za ścieki wprowadzane do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej wsi Czernice Borowe, odprowadzane do zespołowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernice Borowe od gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców.

Nadmieniam, że problem ten nie występuje w miejscowości Chojnowo.

Wojciech Brzeziński

Wójt Gminy Czernice Borowe

Udostępniła: Monika Łukasiak

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments