„Cyfrowe okno na świat” – inauguracja projektu

„Cyfrowe okno na świat” – inauguracja projektu

Wójt Gminy Przasnysz uprzejmie informuje, że Gmina Przasnysz rozpoczęła realizację projektu „Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz bezpłatne dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla spełniających kryteria udziału w projekcie gospodarstw domowych z terenu Gminy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby tworzące gospodarstwa domowe, w których zamieszkują dzieci i młodzież ucząca się, uprawnione do otrzymywania stypendium socjalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), a których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2012, poz. 823) bądź zamieszkują dzieci i młodzież uczące się, niepełnosprawni ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, spełniające kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 3).

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. św. Wojciecha 1, 06-300 Przasnysz, tel. (029) 752 31 54, e-mail: gopsprzasnysz@data.pl – w Biurze Projektu, w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przasnyszu www.przasnysz.pl
Wójt Gminy Przasnysz zaprasza do wzięcia udziału w projekcie.

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...