Chorzele: XXXV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 października 2013 roku o godzinie 14 00 w  sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach przy ulicy  Stanisława  Komosińskiego 1 odbędzie się  XXXV sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad :


1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji Rady Miejskiej.
3.    Interpelacje.
4.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
5.    Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chorzele w roku szkolnym 2012/2013.
6.    Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach.
7.    Informacja Wojewody Mazowieckiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach.
8.    Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Chorzelach.
9.  Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta i Gminy, Skarbnika Miasta i Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych  oraz osób wydających decyzje w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
10.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chorzelach dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Chorzelach.
11.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele dotycząca analizy oświadczeń majątkowych Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta i Gminy, Skarbnika Miasta i Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych  oraz osób wydających decyzje w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

12.    Podjęcie uchwał w sprawie :
a)    zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata  2013-2023,
b)    zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
c)   zmiany uchwały nr 245/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013 roku  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
d)    uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzele,
e)    wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
f)    w sprawie uchylenia Uchwały nr 308/XXXIV/13  Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele,
g)    ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

13.  Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments