Chorzele: XXXIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 23 sierpnia 2013 roku o godzinie 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach przy ulicy Stanisława Komosińskiego 1 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad :

  1. 1.Otwarcie sesji.
  2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad i przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
  3. 3. Interpelacje.
  4. 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania podjętych uchwał przez Radę Miejską oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami.
  5. 5. Przedstawienie informacji z przygotowania poszczególnych placówek szkolnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.
  6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie :

– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2023,
– zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok,
– zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele,
– uchwalenia Statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach,
– uchwalenia statutu Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach,
– wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
– zatwierdzenia projektu pod nazwą „Moim celem moja przyszłość” nr POKL.09.01.02-14-169/13 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL,
– zatwierdzenia projektu pod nazwą „Nasze projekty na przyszłość” nr POKL.09.01.02-14-170/13 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2013 dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL,
– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments