Chorzele: OGŁOSZENIE O NABORZE na stanowisko pracy ds. inwestycji, zamówień publicznych i funduszy unijnych

Nazwa stanowiska  –  stanowisko pracy ds. inwestycji, zamówień publicznych i  funduszy unijnych

Wymiar czasu pracy –  1 etat

Komórka organizacyjna  – stanowisko pracy w Referacie Rozwoju Miasta i Gminy w Chorzelach  

 

     Pracodawca zastrzega sobie możliwość zatrudnienia  na czas określony.

 

2.Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego, Unii Europejskiej lub innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

b) posiadanie: wykształcenia wyższego, preferowany kierunek finanse,  fundusze unijne,  znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych,   prawo zamówień publicznych, prawo Unii Europejskiej,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,

d) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,

e) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

f) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

g) wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata pracy w administracji publicznej, posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych, prowadzenia i rozliczania rzeczowo-finansowego inwestycji, przygotowywania umów, sporządzania rozliczeń kosztów zrealizowanych inwestycji .

         

            3.Wymagania dodatkowe:

a) zdolności organizacyjne, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność,

b) dokładność w  wykonywaniu zadań.

  

4.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie dla instytucji wdrażającej programy unijne harmonogramów, sprawozdań i innych dokumentów zgodnie z umową o dofinansowanie,
 •  prowadzenie bazy danych dotyczących funduszy unijnych dla potrzeb urzędu, w tym danych dotyczących rodzajów programów ich kryteria i procedury, w zakresie możliwości wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych Urzędu jak i jednostek organizacyjnych gminy środkami zewnętrznymi,
 • pozyskiwanie pozabudżetowych środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do wszystkich dostępnych europejskich programów pomocowych,
 • współpraca z komórkami urzędu w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej,
 • prowadzenie obowiązkowych działań promocyjnych do projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • prowadzenie polityki informacyjnej w stosunku do przedsiębiorstw i instytucji oświatowych na terenie gminy, dotyczącej możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, związanych z wykonywanymi zadaniami,
 • przygotowywanie wniosków o refundację poniesionych wydatków w ramach projektów unijnych oraz wniosków o płatność zaliczkową.
 • wykonywanie czynności i sporządzanie dokumentacji, w związku z realizacją zamówień publicznych i zamówień poniżej równowartości 14 000 euro, zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi urzędu,
 • przygotowywanie dokumentów i wykonywanie czynności związanych z prowadzonymi inwestycjami w mieście i na terenie gminy Chorzele,

5.Wymagane dokumenty:

    a) życiorys (CV),

    b) list motywacyjny,

    c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane umiejętności,

        dyplom ukończenia studiów wyższych  – poświadczone za zgodność z

       oryginałem,

    d) oryginalny kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

    e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach-

        poświadczone za zgodność z oryginałem,

    f) dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej- poświadczone za zgodność z

        oryginałem,

    g) oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, dotyczące posiadania pełnej

        zdolności do czynności prawnych,

    h) oświadczenie o  korzystaniu z pełni praw publicznych,

     i) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z

        oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

     j) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie

        na w/w stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w  sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu – 06-330 Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i funduszy unijnych ” w  terminie do dnia 10 maja  2013 r.  do godz. 12.00

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. chorzele.bip.org.pl.) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach przy ul. Stanisława Komosińskiego 1 (hol, przy punkcie  informacyjnym).

       Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone  klauzulą:

         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych    (Dz. U. z  2002 r.  Nr 101, poz.926 z póz. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r.  Nr 223, poz. 1458 z póz. zm.) .

         Dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione będą zniszczone


Urząd Miasta i Gminy Chorzele


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments