Zwierzaki

Makuch słonecznikowy i sojowy – tanie źródło białka

Dla osiągnięcia wysokich wydajności mleka niezbędna jest właściwie zbilansowana dawka pokarmowa. Odpowiada ona wprost za dobrą kondycję i stan fizjologiczny krów. Przyjmując za podstawę własne pasze objętościowe takie jak: kiszonka z kukurydzy i sianokiszonka – niezbędne jest dopasowanie mieszanki uzupełniającej do właściwego zbilansowania i pokrycia potrzeb produkcyjnych zwierząt w naszym …

czytaj »

Zwierzę na drodze, a polskie prawo.

Polskie prawo jest nieugięte w tym temacie, a za jego złamanie kierowca zapłaci wysoką grzywnę. Po­trą­ci­łeś zwie­rzę? Nie ucie­kaj z miej­sca wy­pad­ku. Za nie­udzie­le­nie po­mo­cy ran­ne­mu zwie­rzę­ciu i nie­po­in­for­mo­wa­nie o zda­rze­niu od­po­wied­nich służb, grozi kara grzyw­ny w wy­so­ko­ści nawet 5 tys. zł. Z po­li­cyj­nych sta­ty­styk wy­ni­ka, że w roku ubie­głym …

czytaj »
error: ZAKAZ KOPIOWANIA!!!!